Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l
Český výrobek
Popis produktu
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čisticí prostředek s dezinfekčním (zničí všechny bakterie) a bělicím účinkem - synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělicími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití - je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Přípravek aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalejte tři uzávěry (60 ml) do 5-ti litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 648112
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8594011501905
Vaše cena 312,18
bez DPH 258
Podobné produkty

Savo - proti plísním 500 ml

Savo - proti plísním 500 ml
613022
> 100 ks skladem
123,42 /ks102 bez DPH 21%

Real - proti plísním 550 g

Real - proti plísním 550 g
647469
> 10 ks skladem
94,38 /ks78 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1,1 kg

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1,1 kg
644050
> 10 ks skladem
72,60 /ks60 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo - univerzální dezinfekční sprej 500 ml

Savo - univerzální dezinfekční sprej 500 ml
618069
> 10 ks skladem
91,23 /ks75,40 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml
620086
> 10 ks skladem
137,94 /ks114 bez DPH 21%

Jar Professional - odmašťovač 2v1 dezinfekční 750 ml

Jar Professional - odmašťovač 2v1 dezinfekční 750 ml
631130
> 10 ks skladem
137,94 /ks114 bez DPH 21%

Mr.Proper - čistič 3v1 dezinfekční 750 ml

Mr.Proper - čistič 3v1 dezinfekční 750 ml
631131
> 10 ks skladem
113,74 /ks94 bez DPH 21%

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g
647057
> 100 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout