Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čisticí prostředek s dezinfekčním (zničí všechny bakterie) a bělícím účinkem - synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití - je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Přípravek aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalejte tři uzávěry (60 ml) do 5-ti litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Kód produktu 648112
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8594011501905
Vaše cena 312,18
bez DPH 258,00
Podobné produkty

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
644049
> 10 ks skladem
64,13 /ks53,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1 l

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1 l
644050
> 10 ks skladem
72,60 /ks60,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal Sanan - dezinfekce 1 l

Krystal Sanan - dezinfekce 1 l
648035
> 5 ks skladem
83,49 /ks69,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
620020
> 500 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

Domestos - WC blok gel Pine 40 g

Domestos - WC blok gel Pine 40 g
617000
> 10 ks skladem
36,30 /ks30,00 bez DPH 21%

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g
647057
> 50 ks skladem
85,31 /ks70,50 bez DPH 21%
Český výrobek

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj

Sanytol Gel dezinfekční - na ruce 500 ml, zelený čaj
620094
> 10 ks skladem
263,78 /ks218,00 bez DPH 21%

LAVON bezoplachový dezinfekční gel 5 l

LAVON bezoplachový dezinfekční gel 5 l
647259
Skladem
612,26 /ks506,00 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek