Krystal osvěžovač olejový, růžový 750 ml

Krystal osvěžovač olejový, růžový 750 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostorů. Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu. Cena za ks.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Nebezpečné komponenty k etiketování: Obsahuje Hexyl-salicylát, 2,6-Dimethylhept-5-enal, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 648106
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594011502360
Vaše cena 162,38
bez DPH 134,20
Originální balení 18 ks
Podobné produkty

Krystal na koupelny 750 ml

Krystal na koupelny 750 ml
648122
> 10 ks skladem
116,16 /ks96,00 bez DPH 21%

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
644049
> 10 ks skladem
64,13 /ks53,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal ECO - na nádobí 750 ml

Krystal ECO - na nádobí 750 ml
648033
> 10 ks skladem
67,76 /ks56,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal ECO - na koupelny 750 ml

Krystal ECO - na koupelny 750 ml
648031
Skladem
91,96 /ks76,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml
648040
> 10 ks skladem
117,37 /ks97,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml

Krystal na nádobí Lemongrass 750 ml
644051
> 10 ks skladem
59,29 /ks49,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na kuchyně 750 ml

Krystal na kuchyně 750 ml
648032
> 10 ks skladem
99,22 /ks82,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml

Krystal na nábytek, leštěnka 750 ml
644048
> 10 ks skladem
112,53 /ks93,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout