WC Net Intense gel - Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Ocean Fresh WC gel 750 ml
Popis produktu:
Wc Net Intense gel čistí vaši toaletu a kromě toho jí díky nové receptuře dodá příjemnou a dlouhotrvající vůni. Nové složení bylo vyvinuto tak, aby zajistilo vedle účinného čištění také dlouhotrvající příjemné a intenzivní provonění toalety. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 647244
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8004050036738
Vaše cena 68,97
bez DPH 57,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

WC Net Intense gel - Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 10 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

WC Net Intense gel - Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

WC Net Gelcrystal - Blue Fresh 750 ml

WC Net Gelcrystal - Blue Fresh 750 ml
647241
> 10 ks skladem
75,02 /ks62,00 bez DPH 21%

WC Net Gelcrystal - Citrus Fresh 750 ml

WC Net Gelcrystal - Citrus Fresh 750 ml
647240
> 10 ks skladem
75,02 /ks62,00 bez DPH 21%

Bref - WC blok gel Fresh Ocean 360 ml

Bref - WC blok gel Fresh Ocean 360 ml
617003
> 100 ks skladem
122,21 /ks101,00 bez DPH 21%

LAVON WC gel ocean breeze 750 ml

LAVON WC gel ocean breeze 750 ml
647140
> 100 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net Gelcrystal - Pink Flower 750 ml

WC Net Gelcrystal - Pink Flower 750 ml
647242
> 10 ks skladem
75,02 /ks62,00 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml
620028
> 100 ks skladem
70,18 /ks58,00 bez DPH 21%