WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
Popis produktu
Wc Net Intense gel čistí vaši toaletu a kromě toho jí díky nové receptuře dodá příjemnou a dlouhotrvající vůni. Nové složení bylo vyvinuto tak, aby zajistilo vedle účinného čištění také dlouhotrvající příjemné a intenzivní provonění toalety. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 647244
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 8004050036738
Vaše cena 68,97
bez DPH 57
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

GO! WC gel - Rose&Magnolia 750 ml

GO! WC gel - Rose&Magnolia  750 ml
647331
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml
613036
> 100 ks skladem
79,86 /ks66 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Ocean Breeze, 5 l

Lavon - WC gel Ocean Breeze, 5 l
647141
Není skladem
163,35 /ks135 bez DPH 21%
Český výrobek

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613002
> 100 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%

Sidolux Professional - koupelna Citron 500 ml

Sidolux Professional - koupelna Citron 500 ml
651092
> 50 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 5 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Hit - WC Power gel Lemon 750 ml

Hit - WC Power gel Lemon 750 ml
620021
> 10 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - koupelna 500 ml

Lavon - koupelna 500 ml
647273
> 10 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout