Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l

Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l
Český výrobek
Popis produktu:
Univerzální čistící prostředek s dlouhotrvající intenzivní a svěží vůní, odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 646060
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595025822697
Vaše cena 70,18
bez DPH 58,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 1 l
613033
> 100 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l
613076
> 100 ks skladem
258,94 /ks214,00 bez DPH 21%
Dárek

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml

Sidolux Nábytek - proti prachu Marseillské mýdlo 400 ml
651089
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%
Dárek

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g

Dr.Devil - WC Push Pull gel bez košíku Lemon fresh 2 x 20 g
646083
> 10 ks skladem
94,38 /ks78,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g

Dr.Devil - WC BiColor 5Ball Lemon fresh 35 g
646049
> 10 ks skladem
41,14 /ks34,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC Point duo block Lime twister 65 ml

Dr.Devil - WC Point duo block Lime twister 65 ml
646116
> 10 ks skladem
101,64 /ks84,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Point block Lime twister 45 ml
646048
> 10 ks skladem
71,39 /ks59,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml

Dr.Devil - WC 3in1 Lemon 400 ml
617007
> 10 ks skladem
66,55 /ks55,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout