Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l

Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l
Český výrobek
Popis produktu:
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken - výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy - obsahuje baktericidní a fungicidní přísady. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Kód produktu 644056
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683800105
Vaše cena 203,28
bez DPH 168,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Cleamen 131 - na koberce extraktor 5 l

Cleamen 131 - na koberce extraktor 5 l
644055
Skladem
857,89 /ks709,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Omino Bianco Suchá pěna - na koberce a čalounění 300 ml

Omino Bianco Suchá pěna - na koberce a čalounění 300 ml
613116
> 10 ks skladem
135,52 /ks112,00 bez DPH 21%

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml
611014
> 10 ks skladem
217,80 /ks180,00 bez DPH 21%

Cleamen 112 - na okna a rámy 10 l

Cleamen 112 - na okna a rámy 10 l
648102
Skladem
954,69 /ks789,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 112 - na okna a rámy 1 l

Cleamen 112 - na okna a rámy 1 l
644057
> 10 ks skladem
110,11 /ks91,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 5 l

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 5 l
648003
> 10 ks skladem
348,48 /ks288,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 1 l

Cleamen 122 - podlahy s leskem, parfémované 1 l
648002
> 10 ks skladem
100,43 /ks83,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 146 - ECO čistič a leštič 1 l

Cleamen 146 - ECO čistič a leštič 1 l
644061
> 10 ks skladem
141,57 /ks117,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt