Cleamen 131 - na koberce extraktor 5 l

Cleamen 131 - na koberce extraktor 5 l
Český výrobek
Popis produktu:
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken - výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy - obsahuje baktericidní a fungicidní přísady. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 644055
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595683801188
Vaše cena 857,89
bez DPH 709,00
Podobné produkty

Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l

Cleamen 131 - na koberce extraktor 1 l
644056
> 10 ks skladem
196,02 /ks162,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml

Vanish - Shampoo 3v1 na koberce 500 ml
611014
> 10 ks skladem
217,80 /ks180,00 bez DPH 21%

Omino Bianco Suchá pěna - na koberce a čalounění 300 ml

Omino Bianco Suchá pěna - na koberce a čalounění 300 ml
613116
> 10 ks skladem
135,52 /ks112,00 bez DPH 21%

Cleamen 112 - na okna a rámy 10 l

Cleamen 112 - na okna a rámy 10 l
648102
Skladem
954,69 /ks789,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 112 - na okna a rámy 1 l

Cleamen 112 - na okna a rámy 1 l
644057
Skladem
110,11 /ks91,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 220 - nerez leštič 550 ml

Cleamen 220 - nerez leštič 550 ml
648004
> 10 ks skladem
196,02 /ks162,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen 231 - strojní oplach nádobí 5 l

Cleamen 231 - strojní oplach nádobí 5 l
648006
Skladem
694,54 /ks574,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cleamen - náhrada mikrovlákno 40 cm (mop kapsový)

Cleamen - náhrada mikrovlákno 40 cm (mop kapsový)
648064
Skladem
219,01 /ks181,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout