Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící prostředek s dezinfekčním (zničí všechny bakterie) a bělícím účinkem - synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití - je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Přípravek aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalijte tři uzávěry (60 ml) do 5-ti litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Kód produktu 644049
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594011501851
Vaše cena 64,13
bez DPH 53,00
Originální balení 17 ks
Podobné produkty

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 5 l
648112
> 5 ks skladem
312,18 /ks258,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
620020
> 500 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml

Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml
620071
> 10 ks skladem
64,13 /ks53,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1 l

Krystal Sanan Klasik - sanitární 1 l
644050
> 10 ks skladem
72,60 /ks60,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal Sanan - dezinfekce 1 l

Krystal Sanan - dezinfekce 1 l
648035
> 5 ks skladem
83,49 /ks69,00 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net Intense gel - Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 10 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

WC Net Intense gel - Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%

WC Net Intense gel - Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net Intense gel - Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57,00 bez DPH 21%