Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml

Krystal ECO - WC gel cleaner 750 ml
Český výrobekEkologický produkt
Popis produktu:
Vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení. Svým složením je předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodního kamene. Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela zamezíte tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen. Pro parfemaci je použita vysoce stabilní, ovocná vůně. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 620071
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594011503473
Vaše cena 64,13
bez DPH 53
Originální balení 17 ks
Podobné produkty

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 10 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

Krystal ECO - na nádobí 750 ml

Krystal ECO - na nádobí 750 ml
648033
> 10 ks skladem
67,76 /ks56 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal ECO - na koupelny 750 ml

Krystal ECO - na koupelny 750 ml
648031
> 10 ks skladem
91,96 /ks76 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml

Krystal Sanan Pine - dezinfekční gel 750 ml
644049
> 10 ks skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml
647236
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml
647140
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout