Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine

Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine
Popis produktu
Duck hustý tekutý gelový čistič dobře přilne, odstraní nečistoty a dvakrát vice vodního kamene. Jedinečně zakřivené hrdlo lahve dosáhne pod obrubu WC mísy. Zanechává dlouhotrvající vůni. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 620024
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 5000204009835
Vaše cena 87,12
bez DPH 72
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml

Lavon - WC čistič Fresh Pine 750 ml
647274
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml
613036
> 100 ks skladem
79,86 /ks66 bez DPH 21%

Smac Express - koupelna 650 ml

Smac Express - koupelna 650 ml
613108
Skladem
125,84 /ks104 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml
647140
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Krystal ECO - na koupelny 750 ml

Krystal ECO - na koupelny 750 ml
648031
> 10 ks skladem
91,96 /ks76 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

GO! WC gel - Rose&Magnolia, 5 l

GO! WC gel - Rose&Magnolia,  5 l
647332
Skladem
163,35 /ks135 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml
620145
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

GO! WC gel - Fresh active 750 ml

GO! WC gel - Fresh active 750 ml
647329
> 100 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout