Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine

Duck - WC gel 5v1, 750 ml marine
Popis produktu:
Duck hustý tekutý gelový čistič dobře přilne, odstraní nečistoty a dvakrát vice vodního kamene. Jedinečně zakřivené hrdlo lahve dosáhne pod obrubu WC mísy. Zanechává dlouhotrvající vůni. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 620024
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 5000204009835
Vaše cena 87,12
bez DPH 72,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Duck - WC gel 4v1 Citrus 750 ml

Duck - WC gel 4v1 Citrus 750 ml
620078
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 50 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 5 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

Duck - WC Fresh Discs Levandule 36 ml

Duck - WC Fresh Discs Levandule 36 ml
617051
> 10 ks skladem
84,70 /ks70,00 bez DPH 21%

Duck - WC Fresh Discs Limetka 36 ml

Duck - WC Fresh Discs Limetka 36 ml
617050
> 10 ks skladem
82,28 /ks68,00 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml

Lavon - WC gel Aroma Flowers 750 ml
647236
> 10 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml
647140
> 10 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout