* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l

* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l
Český výrobekVýprodej
Popis produktu:
Univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí nádobí, podlah, oken apod. Má vynikající odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 619039
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8595207510596
Vaše cena 67,76
bez DPH 56
Originální balení 8 ks
Podobné produkty

* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
613042
> 10 ks skladem
358,16 /ks296 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

Sidolux Universal - Blue flower 1 l

Sidolux Universal - Blue flower 1 l
651085
> 10 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%
Dárek

* Milit Fresh - WC gel 750 ml

* Milit Fresh - WC gel 750 ml
619037
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

WC Net - Gelcrystal Pink Flower 750 ml

WC Net - Gelcrystal Pink Flower 750 ml
647242
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

GO! - osvěžovač Aloe flower náhrada 5 l

GO! - osvěžovač Aloe flower náhrada 5 l
647356
Skladem
424,71 /ks351 bez DPH 21%

GO! - osvěžovač Aloe flower 1 l

GO! - osvěžovač Aloe flower 1 l
647355
> 5 ks skladem
119,79 /ks99 bez DPH 21%

Ambi Pur - Bathroom Cotton Flower 75 ml

Ambi Pur - Bathroom Cotton Flower 75 ml
631125
> 5 ks skladem
175,45 /ks145 bez DPH 21%

Mio universal - prostředek čisticí vhodný i na ruce 600 g

Mio universal - prostředek čisticí vhodný i na ruce 600 g
613011
> 100 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout