* Milit Fresh - WC gel 750 ml

* Milit Fresh - WC gel 750 ml
Český výrobekVýprodej
Popis produktu:
Nový čistič WC a sanitárního vybavení. Výborně si poradí s organickými nečistotami i usazeninami z vody. Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a plastových součástí hygienického vybavení. Je charakteristický intenzivní a dlouhotrvající vůní potlačující nepříjemné pachy. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 619037
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594000726593
Vaše cena 66,55
bez DPH 55
Originální balení 14 ks
Podobné produkty

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 10 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%

GO! WC gel - Fresh active 750 ml

GO! WC gel - Fresh active 750 ml
647329
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml

Domestos - WC gel Atlantic fresh 750 ml
620028
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml

Domestos - WC gel Pine fresh 750 ml
620020
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
613042
> 10 ks skladem
358,16 /ks296 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

WC Net - Gelcrystal Blue Fresh 750 ml

WC Net - Gelcrystal Blue Fresh 750 ml
647241
> 10 ks skladem
70,18 /ks58 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout