Savo Original - univerzální prostředek 1,2 l

Savo Original - univerzální prostředek 1,2 l
Popis produktu
Tradiční výrobek. Ideální na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku, ale také dětské hračky a další omyvatelné povrchy v domácnosti. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a mikroskopické houby. Dezinfekce vody a povrchů. Odstraňuje 99,9 % bakterií. Vhodné i pro dezinfekci vody v bazénech. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Několik minut opatrně oplachujte vodou. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný. Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 618067
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8710522604991
Vaše cena 78,65
bez DPH 65
Originální balení 6 ks
Podobné produkty

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy 500 ml

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy 500 ml
647342
> 10 ks skladem
84,70 /ks70 bez DPH 21%

Lavon - dezinfekce na podlahy a povrchy D2 k ředění, 5 l

Lavon - dezinfekce na podlahy a povrchy D2 k ředění, 5 l
647261
Skladem
575,96 /ks476 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml
613078
> 10 ks skladem
123,42 /ks102 bez DPH 21%

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1, 500 ml

Lavon - univerzální dezinfekce na ruce a povrchy D1,  500 ml
647190
Skladem
134,31 /ks111 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml
613079
> 50 ks skladem
122,21 /ks101 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - utěrky univerzální, vůně eukalyptu, 36 ks

Sanytol Dezinfekce - utěrky univerzální, vůně eukalyptu, 36 ks
620085
> 10 ks skladem
128,26 /ks106 bez DPH 21%

Lavon - dezinfekce na podlahy a povrchy D2 k ředění, 1 l

Lavon - dezinfekce na podlahy a povrchy D2 k ředění, 1 l
647260
> 5 ks skladem
192,39 /ks159 bez DPH 21%
Český výrobek

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy, 5 l

GO! - univerzální dezinfekce na plochy a povrchy, 5 l
647343
> 10 ks skladem
261,36 /ks216 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout