Savo Original - univerzální prostředek 1,2 l

Savo Original - univerzální prostředek 1,2 l
Popis produktu:
Tradiční výrobek. Ideální na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku, ale také dětské hračky a další omyvatelné povrchy v domácnosti. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a mikroskopické houby. Dezinfekce vody a povrchů. Odstraňuje 99,9 % bakterií. Vhodné i pro dezinfekci vody v bazénech. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte prach nebo mlhu. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Několik minut opatrně oplachujte vodou. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními,národními a mezinárodními nařízeními.

Nebezpečné složky : chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný Dodatečné údaje na štítku : Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 618067
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8710522604991
Vaše cena 78,65
bez DPH 65,00
Originální balení 6 ks
Podobné produkty

Savo Original - univerzální prostředek 4 l

Savo Original - univerzální prostředek 4 l
618068
> 50 ks skladem
226,27 /ks187,00 bez DPH 21%

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml
613021
> 50 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml

Savo Koupelna - čisticí prostředek 500 ml
613036
> 100 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l
620146
> 10 ks skladem
82,28 /ks68,00 bez DPH 21%

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l
613032
> 10 ks skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml
613078
> 10 ks skladem
123,42 /ks102,00 bez DPH 21%

Savo - univerzální dezinfekční sprej 500 ml

Savo - univerzální dezinfekční sprej 500 ml
618069
Není skladem
91,23 /ks75,40 bez DPH 21%

Hit - prostředek univerzální 500 ml

Hit - prostředek univerzální 500 ml
613006
> 50 ks skladem
43,56 /ks36,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout