Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml

Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml
Popis produktu:
Bref gelový WC čistič díky silnému složení účinnému zejména proti vodnímu kameni zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci dodá vaší toaletě také příjemnou vůni. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může být korozivní pro kovy. Toxický při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml
Kód produktu 617055
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 9000101312270
Vaše cena 90,75
bez DPH 75
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml

Bref Duo Aktiv - WC blok tekutý Lemon 50 ml
617018
Skladem
84,70 /ks70 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Lemon 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Lemon 3 x 50 g
617061
> 100 ks skladem
128,26 /ks106 bez DPH 21%

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g

Bref Power Activ - WC blok Lemon 50 g
617057
> 50 ks skladem
52,03 /ks43 bez DPH 21%

Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml

Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml
617054
Není skladem
90,75 /ks75 bez DPH 21%

Hit - WC Power gel Lemon 750 ml

Hit - WC Power gel Lemon 750 ml
620021
> 10 ks skladem
59,29 /ks49 bez DPH 21%
Český výrobek

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Pine 3 x 50 g
617062
> 50 ks skladem
128,26 /ks106 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Eucalyptus 3 x 50 g
617060
> 10 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv - WC blok Flowers 3 x 50 g
617059
> 10 ks skladem
152,46 /ks126 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout