Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml

Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml
Popis produktu:
Bref gelový WC čistič díky silnému složení účinnému zejména proti vodnímu kameni zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci dodá vaší toaletě také příjemnou vůni. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může být korozivní pro kovy. Toxický při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Žíravé látky
Žíravé látky
Bref Clean & Shine - WC gel Ocean 700 ml
Kód produktu 617054
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 9000101310986
Vaše cena 90,75
bez DPH 75
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 5 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml

Bref Power Aktiv - WC gel Lemon 700 ml
617055
> 50 ks skladem
90,75 /ks75 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml
620144
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml

Domestos - WC gel Ultra White & Shine 750 ml
816052
> 50 ks skladem
66,55 /ks55 bez DPH 21%
Novinka

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lavender Fresh WC gel 750 ml
647245
> 50 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml

Lavon - WC gel Ocean Breeze 750 ml
647140
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%
Český výrobek

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml
620145
> 100 ks skladem
60,50 /ks50 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout