Savo Bez chloru - dezinfekce odmašťovač 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce odmašťovač 700 ml
Popis produktu:
Čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji bez chloru snadno odstraní i silné znečištění a mastnotu a zároveň zajišťuje dezinfekci čištěných povrchů. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613080
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 8710908265488
Vaše cena 117,37
bez DPH 97
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml
613079
> 50 ks skladem
111,32 /ks92 bez DPH 21%

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml
613078
> 10 ks skladem
123,42 /ks102 bez DPH 21%

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml

Krystal Universal - dezinfekce bez chlóru 750 ml
648040
> 10 ks skladem
117,37 /ks97 bez DPH 21%
Český výrobek

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - odmašťovač kuchyně, vůně citrónu 500 ml
620086
> 10 ks skladem
137,94 /ks114 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml
620144
> 50 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml
620145
> 100 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, svěží vůně 1,2 l
620146
> 50 ks skladem
83,49 /ks69 bez DPH 21%

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l

Savo Prim - univerzální dezinfekce, květinová vůně 1,2 l
613032
> 10 ks skladem
83,49 /ks69 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout