Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml

Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Odmašťující prostředek s přírodní účinnou složkou - pomerančovým extraktem, který rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Je vhodný na čištění všech nenasákavých povrchů – pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na dřevo. Cena za ks.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat kožní alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613077
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594004376336
Vaše cena 96,80
bez DPH 80,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml

Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml
613013
> 10 ks skladem
96,80 /ks80,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml
620039
> 5 ks skladem
95,59 /ks79,00 bez DPH 21%

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml

Savo Kuchyně - čisticí prostředek 500 ml
613021
> 100 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%

Real green - prostředek čisticí na podlahy 1 kg

Real green - prostředek čisticí na podlahy 1 kg
647017
> 10 ks skladem
102,85 /ks85,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Real green - prostředek čisticí na podlahy 5 kg

Real green - prostředek čisticí na podlahy 5 kg
647018
> 10 ks skladem
358,16 /ks296,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml
647028
> 10 ks skladem
124,63 /ks103,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g
647057
> 10 ks skladem
85,31 /ks70,50 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - prostředek proti prachu 300 ml

Real - prostředek proti prachu 300 ml
647206
> 10 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout