Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l

Sidolux Universal - Soda Power Marseillské mýdlo 5 l
Popis produktu
SIDOLUX UNIVERSAL je čisticí prostředek vhodný na všechny omyvatelné povrchy. Velmi efektivně emulguje nečistoty díky systému Soda Power a snadnějii je díky tomu odstraňuje z mytého povrchu. S prostředkem SIDOLUX UNIVERSAL je úklid snadný a příjemný díky vyjímečným vůním, které po úklidu nádherně provoní mytý prostor. Obsah 5 l. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613076
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 5902986205286
Vaše cena 258,94
bez DPH 214
Originální balení 90 ks
Podobné produkty

Sidolux Universal - Japanese cherry 5 l

Sidolux Universal - Japanese cherry 5 l
651087
Není skladem
258,94 /ks214 bez DPH 21%

GO! - mýdlový čistič 1 l

GO! - mýdlový čistič 1 l
647324
> 10 ks skladem
43,56 /ks36 bez DPH 21%

Lavon - univerzál 5 l

Lavon - univerzál 5 l
647198
> 5 ks skladem
117,37 /ks97 bez DPH 21%
Český výrobek

Sidolux Universal - Blue flower 1 l

Sidolux Universal - Blue flower 1 l
651085
> 50 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%

Vakavo Universal 5 l

Vakavo Universal 5 l
657064
Skladem
254,10 /ks210 bez DPH 21%
Český výrobek

Lavon - mýdlový čistič 1 l

Lavon - mýdlový čistič 1 l
647200
Není skladem
52,03 /ks43 bez DPH 21%
Český výrobek

Sidolux Universal - Japanese cherry 1 l

Sidolux Universal - Japanese cherry 1 l
651086
> 50 ks skladem
65,34 /ks54 bez DPH 21%

Sidolux Professional - dvoufázový čistič na silné nečistoty 500 ml

Sidolux Professional - dvoufázový čistič na silné nečistoty 500 ml
651098
> 10 ks skladem
100,43 /ks83 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout