Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
Popis produktu:
Zářivý lesk bez námahy. Extra silný. Pro případy, kde běžné přípravky selhávají. Snadno a do hloubky vyčistí i dlouhodobě usazené nečistoty. Vhodný na: keramické i nerez dřezy umyvadla, WC dlaždice, obklady nerezové vodovodní baterie výlevky skleněné povrchy. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 613044
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 8595000911682
Vaše cena 101,64
bez DPH 84
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613002
> 100 ks skladem
58,08 /ks48 bez DPH 21%

GO! - na rez a vodní kámen na spotřebiče 500 ml

GO! - na rez a vodní kámen na spotřebiče 500 ml
647402
> 10 ks skladem
87,12 /ks72 bez DPH 21%

GO! Fix - na rez a vodní kámen 500 ml

GO! Fix - na rez a vodní kámen 500 ml
647338
> 10 ks skladem
41,14 /ks34 bez DPH 21%

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml
647203
> 10 ks skladem
88,33 /ks73 bez DPH 21%
Český výrobek

GO! Rapid - na rez a vodní kámen 750 ml

GO! Rapid - na rez a vodní kámen 750 ml
647340
> 10 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml
613000
> 100 ks skladem
102,85 /ks85 bez DPH 21%

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml
600027
> 50 ks skladem
102,85 /ks85 bez DPH 21%

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml
651067
> 10 ks skladem
122,21 /ks101 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout