* Milit Universal - čistič Citron 5 l

* Milit Universal - čistič Citron 5 l
Český výrobekVýprodej
Popis produktu:
Univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí nádobí, podlah, oken apod. Má vynikající odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
* Milit Universal - čistič Citron 5 l
Kód produktu 613039
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 8594000720201
Vaše cena 193,60
bez DPH 160,00
Originální balení 108 ks
Podobné produkty

* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l

* Milit Universal - čistič Flower Valley 1 l
619039
> 10 ks skladem
67,76 /ks56,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit Universal - čistič Flower Valley 5 l

* Milit Universal - čistič Flower Valley 5 l
619040
> 5 ks skladem
193,60 /ks160,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit - prostředek na nádobí Citron 1 l

* Milit - prostředek na nádobí Citron 1 l
620007
Skladem
45,98 /ks38,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit - čistič domácnosti 500 ml

* Milit - čistič domácnosti 500 ml
619034
> 10 ks skladem
100,43 /ks83,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit - čistič myčky 250 ml

* Milit - čistič myčky 250 ml
619032
> 10 ks skladem
60,50 /ks50,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

* Milit TC - WC čistič 5 l

* Milit TC - WC čistič 5 l
613042
> 10 ks skladem
358,16 /ks296,00 bez DPH 21%
Český výrobekVýprodej

Mr.Proper - čistič univerzální Citron 5 l

Mr.Proper - čistič univerzální Citron 5 l
613012
> 10 ks skladem
408,98 /ks338,00 bez DPH 21%

Mr.Proper - čistič univerzální Citron 1 l

Mr.Proper - čistič univerzální Citron 1 l
620068
> 10 ks skladem
90,75 /ks75,00 bez DPH 21%