Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml

Real - prostředek čisticí na koupelny 550 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Čisticí prostředek vhodný na běžný úklid koupelen a toalet. Díky obsahu speciálního polymeru vytváří na čištěném povrchu tenký film, který aktivně zabraňuje opětovnému usazování nečistot a zaschlých kapek. Čistí a ochraňuje sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, skleněné povrchy. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613013
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594004376527
Vaše cena 96,80
bez DPH 80,00
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml

Real - prostředek čisticí na kuchyně 550 ml
613077
> 10 ks skladem
96,80 /ks80,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g
647057
> 50 ks skladem
71,39 /ks59,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real green - prostředek čisticí na podlahy 1 kg

Real green - prostředek čisticí na podlahy 1 kg
647017
> 10 ks skladem
102,85 /ks85,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Real green - prostředek čisticí na podlahy 5 kg

Real green - prostředek čisticí na podlahy 5 kg
647018
> 10 ks skladem
358,16 /ks296,00 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Cif - prostředek na koupelny 750 ml

Cif - prostředek na koupelny 750 ml
614035
> 50 ks skladem
114,95 /ks95,00 bez DPH 21%

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml
647028
> 10 ks skladem
124,63 /ks103,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - prostředek proti prachu 300 ml

Real - prostředek proti prachu 300 ml
647206
> 5 ks skladem
79,86 /ks66,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - prostředek mycí na nádobí 500 g

Real - prostředek mycí na nádobí 500 g
647053
> 10 ks skladem
108,90 /ks90,00 bez DPH 21%
Český výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout