Real - čisticí na koupelny 550 ml

Real - čisticí na koupelny 550 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Čisticí prostředek vhodný na běžný úklid koupelen a toalet. Díky obsahu speciálního polymeru vytváří na čištěném povrchu tenký film, který aktivně zabraňuje opětovnému usazování nečistot a zaschlých kapek. Čistí a ochraňuje sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, skleněné povrchy. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613013
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 10 ks skladem
EAN 8594004376527
Vaše cena 96,80
bez DPH 80
Originální balení 12 ks
Podobné produkty

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g

Real Chlorax - gel dezinfekční na koupelny 550 g
647057
> 10 ks skladem
71,39 /ks59 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - čisticí na kuchyně 550 ml

Real - čisticí na kuchyně 550 ml
613077
> 10 ks skladem
96,80 /ks80 bez DPH 21%
Český výrobek

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml

Real - odmašťovač na trouby, grily 550 ml
647028
> 10 ks skladem
124,63 /ks103 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule 600 ml

Real Klasik - krém čisticí tekutý Levandule 600 ml
613009
> 100 ks skladem
62,92 /ks52 bez DPH 21%
Český výrobek

Real Industry - krém čisticí 600 ml

Real Industry -  krém čisticí 600 ml
647024
> 10 ks skladem
64,13 /ks53 bez DPH 21%
Český výrobek

Real green - čisticí na podlahy 1 kg

Real green - čisticí na podlahy 1 kg
647017
> 10 ks skladem
102,85 /ks85 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Real green - čisticí na podlahy 5 kg

Real green - čisticí na podlahy 5 kg
647018
> 10 ks skladem
358,16 /ks296 bez DPH 21%
Český výrobekEkologický produkt

Real - univerzální dezinfekce 550 g

Real - univerzální dezinfekce 550 g
647470
> 10 ks skladem
117,37 /ks97 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout