Clin - univerzální čistič 500 ml

Clin - univerzální čistič 500 ml
Popis produktu:
Pro čištění a lesk skleněných a hladkých omyvatelných ploch. Pistole umožňuje nanášet prostředek ve formě aktivní stabilní pěny přímo na čištěné místo, kde se déle udrží na povrchu, nestéká. Vynikající čisticí účinek, který zanechá plochu zaručeně beze šmouh, zářivý lesk po delší dobu. Ochrana povrchu oken před opětovným zašpiněním a vznikem skvrn od kapek po dešti, díky patentované technologii Nano-Protect založené na neviditelných částečkách. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Kód produktu 613005
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 50 ks skladem
EAN 9000100866385
Vaše cena 75,02
bez DPH 62,00
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

Clin - windows & glass Citron 500 ml

Clin - windows & glass Citron 500 ml
612009
> 100 ks skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Sanytol Dezinfekce - čistič univerzální, vůně eukalyptu 500 ml

Sanytol Dezinfekce - čistič univerzální, vůně eukalyptu 500 ml
620050
> 100 ks skladem
129,47 /ks107,00 bez DPH 21%

Pronto - univerzální čistič 500 ml

Pronto - univerzální čistič 500 ml
611027
> 50 ks skladem
123,42 /ks102,00 bez DPH 21%

Ajax Floral Fiesta Lilac Breeze - čistič univerzální 1 l

Ajax Floral Fiesta Lilac Breeze - čistič univerzální 1 l
611019
> 50 ks skladem
72,60 /ks60,00 bez DPH 21%

Ajax Boost Baking Soda a Lemon - čistič univerzální 1 l

Ajax Boost Baking Soda a Lemon - čistič univerzální 1 l
613052
> 50 ks skladem
76,23 /ks63,00 bez DPH 21%

Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l

Dr.Devil univerzální čistič - marseillské mýdlo Lavender 1 l
646060
> 10 ks skladem
70,18 /ks58,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Ajax Boost Charcoal a Lime - čistič univerzální 1 l

Ajax Boost Charcoal a Lime - čistič univerzální 1 l
651078
> 50 ks skladem
78,65 /ks65,00 bez DPH 21%

Ajax Floral Fiesta Lagoon Flowers Bio - čistič univerzální 1 l

Ajax Floral Fiesta Lagoon Flowers Bio - čistič univerzální 1 l
647058
> 100 ks skladem
76,23 /ks63,00 bez DPH 21%
Ekologický produkt