Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
Popis produktu:
Kyselý čistící prostředek na vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy. Odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny. Tekutý čistič, odstraňuje špínu a vodní kámen. Velmi účinný antibakteriální účinek. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 613002
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8585003911574
Vaše cena 62,92
bez DPH 52,00
Originální balení 21 ks
Podobné produkty

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613044
> 100 ks skladem
101,64 /ks84,00 bez DPH 21%

LAVON antikalk - na rez a vodní kámen 750 ml

LAVON antikalk - na rez a vodní kámen 750 ml
647203
> 10 ks skladem
88,33 /ks73,00 bez DPH 21%
Český výrobek

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml
651067
> 10 ks skladem
122,21 /ks101,00 bez DPH 21%

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml
613000
> 100 ks skladem
102,85 /ks85,00 bez DPH 21%

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml
600027
> 100 ks skladem
102,85 /ks85,00 bez DPH 21%

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek koupelna 500 ml
613003
> 100 ks skladem
107,69 /ks89,00 bez DPH 21%

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml

Fixinela Perfekt - čisticí prostředek na kuchyně 500 ml
620039
> 10 ks skladem
95,59 /ks79,00 bez DPH 21%

Smac Express - na vodní kámen 650 ml

Smac Express - na vodní kámen 650 ml
613109
> 10 ks skladem
125,84 /ks104,00 bez DPH 21%