Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml
Popis produktu
Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, nádobí, vodovodní kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla apod. Rozpouští vápenaté usazeniny. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyujte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchěte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být odolný proti otevření dětmi.
Doplňující informace: méně než 5 %: fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
Nebezpečné látky: Kyselina orthofosforečná; undekanol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný, propoxylovaný
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 613000
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8002295016508
Vaše cena 102,85
bez DPH 85
Originální balení 16 ks
Podobné produkty

Domestos - WC gel Zero 750 ml

Domestos - WC gel Zero 750 ml
651073
> 10 ks skladem
73,81 /ks61 bez DPH 21%

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen, 5 l

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen, 5 l
816060
Skladem
261,36 /ks216 bez DPH 21%
NovinkaČeský výrobek

Lavon - WC hygienický gel s chlórem 750 ml

Lavon - WC hygienický gel s chlórem 750 ml
647125
> 10 ks skladem
49,61 /ks41 bez DPH 21%
Český výrobek

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Ocean Fresh WC gel 750 ml
647244
> 5 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%

GO! - koupelna 500 ml

GO! - koupelna 500 ml
647335
> 10 ks skladem
49,61 /ks41 bez DPH 21%

Lavon - koupelna 750 ml

Lavon - koupelna 750 ml
647138
> 10 ks skladem
78,65 /ks65 bez DPH 21%
Český výrobek

Larrin - Nano Efekt Koupelna 500 ml

Larrin - Nano Efekt Koupelna 500 ml
816061
> 5 ks skladem
116,16 /ks96 bez DPH 21%
Novinka

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml

WC Net - Intense gel Lime Fresh WC gel 750 ml
647243
> 10 ks skladem
68,97 /ks57 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout