Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen 750 ml
Popis produktu:
Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, nádobí, vodovodní kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla apod. Rozpouští vápenaté usazeniny. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyujte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchěte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být odolný proti otevření dětmi.
Doplňující informace: méně než 5 %: fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
Nebezpečné látky: Kyselina orthofosforečná; undekanol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný, propoxylovaný
Žíravé látky
Žíravé látky
Kód produktu 613000
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 100 ks skladem
EAN 8002295016508
Vaše cena 102,85
bez DPH 85,00
Originální balení 16 ks
Podobné produkty

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml

Pulirapid - na rez a vodní kámen s octem 750 ml
600027
> 100 ks skladem
102,85 /ks85,00 bez DPH 21%

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml

Lavon - antikalk na rez a vodní kámen 750 ml
647203
> 10 ks skladem
88,33 /ks73,00 bez DPH 21%
Český výrobek

GO! Rapid - na rez a vodní kámen 750 ml

GO! Rapid - na rez a vodní kámen 750 ml
647340
> 10 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%
Novinka

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml

Cillit Bang - Rez a vodní kámen 750 ml
651067
> 10 ks skladem
122,21 /ks101,00 bez DPH 21%

GO! - na rez a vodní kámen na spotřebiče 500 ml

GO! - na rez a vodní kámen na spotřebiče 500 ml
647402
> 10 ks skladem
87,12 /ks72,00 bez DPH 21%
Novinka

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela - čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613002
> 100 ks skladem
62,92 /ks52,00 bez DPH 21%

GO! Fix - na rez a vodní kámen 500 ml

GO! Fix - na rez a vodní kámen 500 ml
647338
> 10 ks skladem
41,14 /ks34,00 bez DPH 21%
Novinka

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

Larrin - prostředek na rez a vodní kámen 500 ml
613044
> 50 ks skladem
101,64 /ks84,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout