Ambi Pur Car - osvěžovač Flowers & Spring 2 ml

Ambi Pur Car - osvěžovač Flowers & Spring 2 ml
Popis produktu:
Osvěžovač vzduchu do vozu, který díky obsahu skutečného parfému příjemně provoní interiér. Délka voňavosti náplně je až 30 dní. Jednorázové osvěžovače vzduchu s výběrem velice kvalitních vůní. Objem jednoho balení je 2 ml. Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Kód produktu 610083
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost > 5 ks skladem
EAN 4015600900014
Vaše cena 156,09
bez DPH 129,00
Podobné produkty

Ambi Pur Car - osvěžovač Anti Tabacco Citrus se strojkem, 7 ml

Ambi Pur Car - osvěžovač Anti Tabacco Citrus se strojkem, 7 ml
823001
> 5 ks skladem
242,00 /ks200,00 bez DPH 21%

Ambi Pur Car - osvěžovač Ocean & Mist 2 ml

Ambi Pur Car - osvěžovač Ocean & Mist 2 ml
610085
> 10 ks skladem
157,30 /ks130,00 bez DPH 21%

Ambi Pur electric, náplň Flowers Spring 20 ml

Ambi Pur electric, náplň Flowers Spring 20 ml
618048
> 10 ks skladem
160,93 /ks133,00 bez DPH 21%

Ambi Pur - Air Spray Duo Flowers & Spring 300 ml, 2 ks

Ambi Pur - Air Spray Duo Flowers & Spring 300 ml, 2 ks
631112
> 10 bal skladem
264,99 /bal219,00 bez DPH 21%

Ambi Pur Car - náplň Aqua Ocean Mist 7 ml

Ambi Pur Car - náplň Aqua Ocean Mist 7 ml
610086
> 5 ks skladem
181,50 /ks150,00 bez DPH 21%

Ambi Pur electric - odpařovací strojek + náplň Spring Awakening 20 ml

Ambi Pur electric - odpařovací strojek + náplň Spring Awakening 20 ml
816034
> 10 ks skladem
171,82 /ks142,00 bez DPH 21%

Ambi Pur electric, náplň Ocean 20 ml

Ambi Pur electric, náplň Ocean 20 ml
618047
> 10 ks skladem
160,93 /ks133,00 bez DPH 21%

Ambi Pur - Air Spray Duo Ocean & Mist 300 ml, 2 ks

Ambi Pur - Air Spray Duo Ocean & Mist 300 ml, 2 ks
631111
> 50 bal skladem
264,99 /bal219,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout