Benzín technický 700 ml

Benzín technický 700 ml
Český výrobek
Popis produktu:
Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp! Cena za ks.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené. Po manipulaci se důkladně umyjte. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Dráždivé látky
Dráždivé látky
Hořlavé látky
Hořlavé látky
Kód produktu 610053
Jednotka ks
DPH 21%
Dostupnost Skladem
EAN 8595009240264
Vaše cena 152,46
bez DPH 126,00
Originální balení 10 ks
Podobné produkty

* Benzín technický, 4 l

* Benzín technický, 4 l
816030
Skladem
653,40 /ks540,00 bez DPH 21%
Český výrobekZvýhodněná cenaVýprodej

Líh technický 800 g

Líh technický 800 g
611025
> 10 ks skladem
136,73 /ks113,00 bez DPH 21%

Oxy Bolt Metal - láhev 700 ml, modrá saténová

Oxy Bolt Metal - láhev 700 ml, modrá saténová
555176
Skladem
291,61 /ks241,00 bez DPH 21%
Novinka

Oxy Bolt Metal - láhev 700 ml, růžová saténová

Oxy Bolt Metal - láhev 700 ml, růžová saténová
555175
Skladem
291,61 /ks241,00 bez DPH 21%
Novinka

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Turbo 700 ml
620145
> 50 ks skladem
60,50 /ks50,00 bez DPH 21%

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml

Savo - WC gel 3v1 Oceán 700 ml
620144
> 10 ks skladem
65,34 /ks54,00 bez DPH 21%

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce na vodní kámen 700 ml
613079
> 10 ks skladem
111,32 /ks92,00 bez DPH 21%

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml

Savo Bez chloru - dezinfekce univerzální sprej 700 ml
613078
> 5 ks skladem
123,42 /ks102,00 bez DPH 21%
Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout