Ochrana oznamovatelů

Vnitřní předpis

Ochrana Oznamovatelů KAMPI OFFICE s.r.o.

 


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl.1

Předmět úpravy

Tento předpis upravuje

 1. Příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v KAMPI OFFICE s.r.o., se sídlem
  U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín, IČ:25344170, zapsaná v OR KS Brno, sp.zn.C/27532 („dále
  rovněž jako „KAMPI OFFICE “) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním
  jednání podle zákona o ochraně Oznamovatelů (dále jen „Příslušná osoba“),
 2. práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona
  o ochraně Oznamovatelů (dále jen „Oznámení“) směřuje (dále jen „Dotčená osoba“)
 3. povinnosti představeného a osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž zařazených v KAMPI
  OFFICE při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

 

Čl. 2

Příslušnost a působnost

(1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený v KAMPI
OFFICE, jiný zaměstnanec zařazený v KAMPI OFFICE nebo osoba vykonávající v KAMPI
OFFICE dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „Oznamovatel“).


(2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
u KAMPI OFFICE, nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s
výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v KAMPI OFFICE a
které

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč,
c) porušuje zákon o ochraně Oznamovatelů nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a
  finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
  informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle
  práva Evropské unie.

(3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné
dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé.
Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost
je Příslušné osobě známa.

(4) Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit

 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti,
  ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,

c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného
zpovědnímu tajemství.

 

Čl. 3

Postavení Příslušné osoby

(1) Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti Příslušné osoby nesmí zavdávat důvod
k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.


(2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by
mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti Příslušné osoby
nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného
zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto
vnitřního předpisu první větou dotčena.


(3) Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné Příslušné osobě, lze-li vzhledem k
jejímu poměru vůči Oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat
o její nestrannosti.


(4) Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné Příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti
Příslušná osoba Oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího
oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

 

 

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Přijímání oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně, emailem na adresu ochranaoznamovatele@kampi.cz
nebo ústně, a to telefonicky na telefon +420 603 165 868 nebo prostřednictvím systému hlasových
zpráv. Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě,
nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů
na straně Oznamovatele, poznamená Příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
KAMPI OFFICE určilo jako Příslušnou osobu paní Ivanu Hanákovou, mzdovou účetní a
personalistku.

Čl. 5

Vyřizování oznámení

(1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však
do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže Příslušné osobě není
Oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost
Oznamovatele anebo jestliže o to Oznamovatel požádal.

(2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí
Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově
nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení
lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně
vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
(3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Příslušná osoba
Oznamovatele k jejich doplnění.

(4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí
Příslušná osoba Oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu
spravedlnosti a Příslušnému orgánu veřejné moci.

(5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, Příslušná osoba, je-li to
možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti Oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2
písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne KAMPI OFFICE opatření k předejití nebo
nápravě protiprávního stavu.

(6) Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení
bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě
výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
a) ochraně, která Oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
b) zjištěném protiprávním jednání,
c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě
podle tohoto odstavce přijata, a
e) jiném způsobu vyřízení oznámení.

(7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat Příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu
útvaru KAMPI OFFICE, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení Příslušné osobě, a to
způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti Oznamovatele. Z
evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového
oznámení, pokud je to možné.

(8) Dojde-li Příslušné osobě podání, k jehož přijetí není Příslušná, bezodkladně jej postoupí
Příslušnému organizačnímu útvaru KAMPI OFFICE. Před postoupením podání Příslušná osoba
upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně Oznamovatelů
a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní
údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a
údajů souhlasí.

(9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu5 a § 73 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Čl. 6

Evidence a uchovávání oznámení

(1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to
v rozsahu

 1. datum přijetí oznámení,
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z
  nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek,
 5. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

(2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode
dne přijetí oznámení.
(3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2
má přístup pouze Příslušná osoba.

Čl. 7

Zpracování osobních údajů

(1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení
vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

(2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů7 (dále jen „GDPR“).

(3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení
zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

(4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování
důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

(5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu
s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti
Oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

(6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem
agendy ochrany osobních údajů k vyřízení Příslušné osobě.

(7) Zjistí-li Příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se
uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

(8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného
zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na Příslušnou osobu.

 

 

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

Čl. 8

Ochrana Oznamovatele a dalších osob

(1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou
obdobnou činností Oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně Oznamovatelů, které
bylo vyvoláno učiněním oznámení a které Oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až
h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního
  poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o
  pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.

(2) Odvetnému opatření nesmí být vystaven Oznamovatel ani

 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení,
  podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,
 4. osoba Oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo
  osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající,
  ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2
  odst. 3 a 4 zákona o ochraně Oznamovatelů, nebo
 8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f)
  zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo
  právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší
  majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

(3) Měl-li Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení
porušení podle čl. 2 odst. 2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní
povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat
mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou
povinnosti:

 1. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo
  ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona
  upravujícího krizové řízení,
 2. mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního
  zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního
  exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu,
  asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního
  exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává
  advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné
  zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na
  poskytování právních služeb,
 3. mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem
  veřejné moci, nebo
 4. mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

(4) Oznámení a jednání Oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h)
v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se
nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je
jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí,
pokud Oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod
se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. Tím
není dotčeno ustanovení odstavce 3.

Čl. 9

Oprávnění Příslušné osoby

(1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

 1. požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné
  na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého
  identifikačního průkazu,
 2. požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních
  a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 3. pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy,
  opisy nebo kopie,
 4. pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních
  záznamů,
 5. pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování
  zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 6. vstupovat do všech prostor v KAMPI OFFICE, které mohou souviset s oznámením.

(2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od
osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této
skutečnosti je Příslušná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše Příslušná
osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje
Příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost
zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

(3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců KAMPI OFFICE v přiměřené
lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám
souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle
tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 10

Povinnosti Příslušné osoby

(1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

(2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

(3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti Oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2
písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí,
udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, Oznamovatel
nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen článek 5 odst.4.

(4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené
osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení
nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

(5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo
zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací
uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

(6) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje Příslušná
osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

(7) Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo
bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího
kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li
takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě
uvede alespoň

 1. celkový počet oznámení,
 2. počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné Příslušné osobě, včetně
  odůvodnění,
 3. počet oznámení, která byla předána Příslušnému orgánu veřejné moci,
 4. počet probíhajících prošetření,
 5. počet ukončených prošetření,
 6. počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně
  odůvodnění,
 7. počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,
 8. počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a
 9. zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá
  preventivní nebo nápravná opatření.

Čl. 11

Povinnosti dalších osob

(1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit Příslušné
osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.

(2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která
k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

(3) Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen Příslušné
osobě, zveřejní zprávu podle čl. 10 odst. 7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15
dnů ode dne jejího předložení Příslušnou osobou.

Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout