|  

Obchodní a dodací podmínky | KAMPI OFFICE

Zákaznická linka 841 111 138

Obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. (dále jako „společnost KAMPI OFFICE“ nebo „prodávající“) a zákazníka (dále jako „zákazník“ nebo „kupující“) při dodávkách zboží a výrobků ze sortimentu společnosti KAMPI OFFICE zákazníkovi nebo při poskytnutí služeb nebo plnění zakázek na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická nebo právnická osoba, nikoliv spotřebitel.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti KAMPI OFFICE, nakupující v internetovém obchodě provozovaném společností KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz (kampi.cz; 365office.cz), tj. pro podnikající fyzické nebo právnické osoby, které ji zašlou objednávku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE (https://www.kampioffice.cz). Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat v přiměřeném rozsahu bez souhlasu zákazníka. Zasláním objednávky prodávajícímu, potvrzuje kupující, že byl s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek srozuměn a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. To platí i v případě jakéhokoliv jiného dokumentu, na jehož základě vzniká mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek vztah.

Veškeré nabídky, dodatky, změny nebo úmluvy prodávajícího jsou orientační – nezávazné, do chvíle písemného odsouhlasení oběma stranami; pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě nebo nejsou-li písemně předem sjednány v tištěné podobě nebo nejsou-li předmětem vzájemné korespondence obou smluvních stran.

Obchodní reprezentanti, stejně jakož i jiní zaměstnanci, vyjma vedoucích pracovníků prodávajícího, nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují rámec standardní nabídky, všeobecných obchodních podmínek nebo dílčích písemných smluv mezi stranou prodávajícího a kupujícího, které by tyto podmínky pozměňovaly. K podpisu smluv, které zásadním způsobem mění obsah těchto podmínek, je oprávněn pouze jednatel nebo zplnomocněný zástupce společnosti prodávajícího.

Kupujícímu mohou být předem podmínky přizpůsobeny tak, aby reflektovaly vzájemně odsouhlasené změny (například individuální skladba nabídky, zvýhodněné ceny apod.). Obecná změna dílčích podmínek může být také upravena časově omezenou akční nabídkou, kterou v tištěné či jiné formě poskytne prodávající kupujícímu.

Veškeré vztahy mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Objednávání zboží

Objednávky je možné realizovat:

 • V elektronické podobě prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího: https://obchod.kampioffice.cz (kampi.cz; 365office.cz)
 • V elektronické podobě e-mailem na elektronickou adresu: objednavky@kampioffice.cz
 • Telefonicky na telefonním čísle společnosti KAMPI OFFICE: +420 841 111 138
 • Poštou na adresu sídla společnosti KAMPI OFFICE s.r.o., U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín

Zákazník je povinen v objednávce uvést tyto údaje:

 • Svoji identifikaci, tj. obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu)
 • Specifikaci objednávaného zboží (kód produktu, název, popis, množství)
 • Adresu místa dodání (pokud nebude uvedena, má se za to, že zboží má být doručeno na adresu sídla kupujícího)
 • Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně otisk razítka zákazníka.
 • Jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby (pokud nebude uvedeno, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoliv jeho zaměstnanec)
 • Den dodání zboží, pokud je odlišný od těchto všeobecných obchodních podmínek
 • Interní číslo objednávky či jiné rozlišení (nákladové středisko apod.), je-li stranou kupujícího vyžadováno.

Nebude-li objednávka obsahovat všechny uvedené údaje, bude považována za neúplnou. V takovém případě se pokusí zástupci prodávajícího (pracovníci klientského servisu) kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu doplnění nebo zpřesnění.

Po doručení úplné objednávky je prodávající povinen ověřit, zda má objednané zboží v požadovaném množství skladem. Pokud tomu tak není, kontaktuje zákazníka a upozorní jej na dodání v delším dodacím termínu nebo mu nabídne dodání alternativního plnění.

Kupující bere na vědomí, že společnost KAMPI OFFICE není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky nebo u něj vzniklo důvodné podezření, že nebude schopný dostát svým finančním závazkům.

Uzavření kupní smlouvy, cena zboží

Kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti KAMPI OFFICE zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího na adrese obchod.kampioffice.cz (kampi.cz; 365office.cz), Základní cenová nabídka prodávajícího je veřejně přístupná na těchto stránkách, aniž by bylo nutné se předem do systému registrovat. Kupující má tak neustálý přehled o základních cenách, kompletní nabídce či změnách v sortimentu.

Registrací do systému pak kupující získává přístup k individuálně přizpůsobené cenové nabídce, která reflektuje předem sjednané a oběma stranami odsouhlasené podmínky.

Ceny prodávajícího jsou zpravidla vždy uváděny (jak v písemné, tak i ústní komunikaci, i na internetových stránkách) v částkách bez DPH.

Cenové nabídky, kde se zpravidla jedná pouze o výběr produktů či individuální nebo dočasnou úpravu běžných podmínek mohou být dostupné rovněž ve formě nabídkového listu nebo v elektronické podobě (například zasílané akční nabídky apod.).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny aktuálního kurzu české koruny vůči zahraniční měně, zdražení surovin, zvýšení nákladů na dopravu nebo dalších složek v závislosti na nově vzniklých podmínkách či změně platné legislativy.

Jelikož kompletní nabídka není omezena vydáním či platností tištěného katalogu, je prodávající schopen velmi rychle reagovat na aktuální změny trhu. Pokud například produkt přestane ze strany dodavatele odpovídat parametrům či kvalitě, která byla původně deklarována, může kdykoliv dojít k vyjmutí takového produktu z nabídky a jeho nahrazení za jiný, kvalitativně vyšší či cenově přijatelnější produkt, případně i produkt od jiného dodavatele. Takové změny jsou vždy prováděny s ohledem na potřeby zákazníka.

Kupující má povinnost, před odesláním své objednávky, ověřit si veškeré údaje u produktů z nabídky prodávajícího, které jsou obsaženy v zamýšlené objednávce.

Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti KAMPI OFFICE dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy podle ustanovení § 1731 a násl. Občanského zákoníku.

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení úplné objednávky prodávajícímu za předpokladu, že zákazník zboží objedná za aktuální cenu nebo okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu.

Fakturace a platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti KAMPI OFFICE uvedený na daňovém dokladu.

V případě bezhotovostní úhrady se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu společnosti KAMPI OFFICE uvedeného na daňovém dokladu.

Kupní cena za zboží, které společnost KAMPI OFFICE na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který společnost KAMPI OFFICE zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.

Společnost KAMPI OFFICE zasílá daňový doklad (fakturu) zákazníkovi v elektronické podobě ve formátu pdf, a to nejpozději den po expedici zboží, na email zákazníka poskytnutý v písemném souhlasu.

Při dílčím plnění doručí společnost KAMPI OFFICE zákazníkovi daňový doklad (fakturu) následně po ukončení smluvně definovaného období.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí tyto údaje:

 • číslo faktury
 • číslo objednávky kupujícího
 • interní číslo kupujícího
 • název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v OR (soud, oddíl, číslo vložky)
 • bankovní spojení prodávajícího
 • datum splatnosti kupní ceny
 • popis dodaného zboží a jeho množství
 • cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě
 • číslo dodacího listu

Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo pokud ve faktuře chybí některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost KAMPI OFFICE vystaví zákazníkovi novou.

Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

Veškeré doklady jsou rovněž trvale zákazníkovi přístupné v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz (kampi.cz; 365office.cz) v jeho zákaznické sekci, a to již od chvíle, kdy byly vytvořeny. Kupující má proto nepřetržitou možnost kontroly, zda řádně a včas hradí své závazky.

Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti KAMPI OFFICE podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností KAMPI OFFICE písemně sjednány individuální platební podmínky. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností KAMPI OFFICE a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Společnost KAMPI OFFICE si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti KAMPI OFFICE neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, zálohovou platbu nebo platbu v hotovosti při předání zboží.   

U zakázkové výroby (především v případě grafických prací, reklamních a marketingových předmětů či jinak upravených produktů dle specifikace zákazníka) je zpravidla vždy vyžadována zálohová platba. Finální množství produktů se odvíjí od výrobních či technických možností (tzv. výrobní dávky), která může představovat až cca 10% rozdíl mezi objednaným a vyrobeným počtem kusů. V případě, že množství vyrobených kusů bude větší než počet, který byl v rámci zálohové platby uhrazen, je zákazníkovi vyfakturován a zákazník je povinen tento rozdíl převzít a uhradit.

Podmínky dodání zboží

Společnost KAMPI OFFICE dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a v pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1500 Kč bez DPH, činí dopravné 150 Kč bez DPH. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovi objednávky.

Není-li mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem dohodnuto jinak, dodá společnost KAMPI OFFICE objednané zboží zpravidla následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že kupující doručí svou objednávku prodávajícímu v pracovní dny nejpozději do 13:00 hod. Je-li objednávka doručena později, dodá společnost KAMPI OFFICE objednané zboží zpravidla o jeden pracovní den později.

Pro rozlišení zboží, které je skladem a je možné jej expedovat dle výše uvedených termínů platí v elektronickém obchodu společnosti KAMPI OFFICE následující rozlišení dostupnosti produktů:

1.    Produkt je skladem a v akci (oranžové podbarvení)
2.    Produkt je skladem (červené podbarvení)
3.    Produkt není aktuálně skladem (šedé podbarvení + dostupnost „Na cestě“)
4.    Produkt na objednávku (šedé podbarvení + dostupnost „Na objednávku“)

Produkty skladem, jejichž množství je větší nebo rovno objednanému množství jsou expedovány dle výše uvedených termínů. Produkty, které nejsou skladem a jsou „Na cestě“, nepřesáhne zpravidla termín dodání pět pracovních dnů. Produkty, které nejsou skladem a jsou „Na objednávku“, nepřesáhne zpravidla termín dodání deset pracovních dnů.

U objednávek z prostředí internetového obchodu společnosti KAMPI OFFICE může kupující v závislosti na dostupnosti objednávaných produktů zpřesnit podmínky dodání výběrem jedné z možností a určit, zda má být zakázka realizována jako kompletní nebo zda může být kvůli nedostupnosti některých produktů, plnění zakázky rozděleno na dva termíny dodání. Všechny položky z objednávky kupujícího eviduje prodávající do úplného vyřízení.

Pokud prodávající zaznamená zvýšený zájem o některý z produktů „Na objednávku“ nebo pokud kupující projeví zájem o opakovaný nákup takového produktu, lze jej přeřadit do standardní nabídky a mít ho pro potřeby kupujícího trvale skladem.

Termíny dodání nestandardního zakázkového zboží, které není uvedeno v elektronickém katalogu společnosti KAMPI OFFICE (vizitky, razítka, reklamní předměty, apod…) se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

Spolu s dodaným zbožím společnost KAMPI OFFICE vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen zboží zkontrolovat a na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, případně orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je společnost KAMPI OFFICE oprávněna odmítnout zboží kupujícímu předat.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Reklamace a záruční doba

Práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti KAMPI OFFICE za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

Zákazník je povinen zboží ihned při převzetí zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, opatřit fotodokumentací, popřípadě uvést, jak se projevují.

Reklamační formulář v elektronické podobě je dostupný v sekci "Dokumenty ke stažení" nebo v registrované sekci stránek po přihlášení. Do reklamačního formuláře lze načíst automaticky celou zakázku. Po vyplnění čísla dokladu, kterého se reklamační řízení bude týkat či dalších nezbytných informací, může kupující reklamaci prodávajícímu odeslat on-line. Zákazník má v takovém případě rovněž přehled o průběhu vyřizování reklamace.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že tomu tak není, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Společnost KAMPI OFFICE je oprávněna  do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě, že je zboží vráceno v pořádku  a je uznán nárok kupujícího na reklamaci, je společnost KAMPI OFFICE do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi. Společnost KAMPI OFFICE není povinována k vrácení kupní ceny, pokud v souvislosti s odstoupením od smlouvy nevrátí kupující objednané a dodané zboží zpět.

Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Pokud je záruční doba individuální, je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE v popisu konkrétního zboží.

Záruční doba, pokud vyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek, začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti KAMPI OFFICE, například předložit prodejní doklad (fakturu).

Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby, nesmí být zboží jakkoliv upravováno. V opačném případě záruka na zboží zaniká.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. Bližší informace o GDPR naleznete zde.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky obchod.kampioffice.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 5 let od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@kampioffice.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na dodávku zboží či služeb.

Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.  

Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

Zpráva je doručena:

1.)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
2.)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

 • převzetím zásilky adresátem
 • odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
 • uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Náhradní plnění

Společnost KAMPI OFFICE je přímým zaměstnavatelem více než 50% OZP a je morálně, ale i dle zákona oprávněna poskytovat „Náhradní plnění“.

„Náhradní plnění“ poskytuje svým zákazníkům napřímo, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby zdarma, tedy bez navýšení cen, plně v souladu se zákonem.

Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout náhradní plnění pouze za předpokladu, že s ním byla předem sjednána písemná smlouva, ve které je vyčíslen konkrétní objem spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající může kupujícímu poskytnout náhradní plnění na částečný nebo celkový objem spolupráce bez sjednané písemné smlouvy v případě, že kupující před zahájením nebo již v průběhu spolupráce prodávajícího písemně informoval o svém zájmu o čerpání „Náhradního plnění“ a prodávající mu požadovaný, případně korigovaný objem „Náhradního plnění“ písemně potvrdil.

V ostatních případech není prodávající povinen „Náhradní plnění“ poskytnout. Na poskytnutí náhradního plnění nevzniká kupujícímu automaticky nárok.

Prodávající si vyhrazuje možnost neposkytnout náhradní plnění ani v případě, pokud bude kupující dlouhodobě či opakovaně v prodlení s úhradou svých závazků nebo zvlášť závažným způsobem poruší všeobecné obchodní podmínky.

Věrnostní bonus program

Věrnostní bonus program je dostupný pouze v registrované části na stránkách prodávajícího a vztahuje se pouze na objednávky přijaté prostřednictvím elektronického obchodu. Na objednávky realizované jiným způsobem se věrnostní bonus program nevztahuje. Není-li předem dohodnuto jinak, je k dispozici všem registrovaným uživatelům a je aktivován současně s registrací kupujícího.

Přidělování věrnostních bodů lze kupujícímu přizpůsobit následujícím způsobem:

1.    každému uživateli se přičítají body k jeho účtu dle hodnoty objednávek
2.    bonusové body za objednávky jednoho uživatele se přičítají k účtu jiného uživatele
3.    bonusové body nejsou aktivní, na žádost kupujícího byly deaktivovány

Za každou objednávku nad 1000 Kč, zaslanou prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese: obchod.kampioffice.cz (kampi.cz; 365office.cz), náleží kupujícímu odměna ve formě bonusových bodů. Za 1000 Kč je připsán do bonusového programu 1 bod, který odpovídá hodnotě cca 10 Kč, což odpovídá 1 % z hodnoty zakázky. O stavu svých bonusových bodů se zákazník může informovat průběžně na svém webovém účtu.

Po odeslání objednávky jsou kupujícímu přiznány tzv. neaktivní body, které jsou aktivovány po řádném vyřízení objednávky a uhrazení kupní ceny. Věrnostní body, které jsou aktivovány lze čerpat. Neaktivní body čerpat nelze.

Aktuální nabídka dárků a potřebný počet bodů pro jejich získání je uveden v registrované sekci na stránkách obchod.kampioffice.cz. Nabídka dárků, které lze výměnou za bonusové body získat se skládá z více než 500 produktů a je zpravidla 2x ročně aktualizována. Pokud si z této široké nabídky kupující dárek nevybere, lze po individuální dohodě s prodávajícím zajistit dodání i jiného produktu (například z nabídek jiných internetových prodejců). V takovém případě je však prodávající oprávněn hodnotu takového dárku navýšit o vícenáklady, které prodávajícímu vzniknou (například náklady na dopravu, poštovné, balné apod.).

Dárky z věrnostního bonus programu mohou být po předchozí domluvě zaslány na jakékoliv místo v ČR. Termín jejich dodání zpravidla nepřesáhne 30 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu položek. V případě, že prodávající nebude kupujícímu schopen dodat konkrétní dárek ve výše uvedeném termínu, nabídne kupujícímu dárek alternativní, cenově i kvalitativně srovnatelný.

Nárok na získání dárku ztrácí zákazník v případě, že jeho faktury byly v průběhu roku hrazeny opakovaně po lhůtě splatnosti.

V případě, že zákazník neobjedná (nebyl mu vystaven řádný daňový doklad) u společnosti KAMPI OFFICE déle než 3 měsíce od data vystavení posledního daňového dokladu, veškeré jim doposud získané body propadají.

Platnost věrnostních bodů je po dobu kalendářního roku, ve kterém byly věrnostní body připsány. K 31.12. jsou nevyčerpané bonusové body z bonusového konta vymazány, a to bez nároku na vrácení a nejsou převáděny do následujících let.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2021