Všeobecné obchodní podmínky společnosti KAMPI OFFICE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. se sídlem U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín, IČO: 25344170, DIČ: CZ25344170 (dále jako „společnost KAMPI OFFICE“ nebo „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „zákazník“ nebo „kupující“) při dodávkách školních a kancelářských potřeb, úklidové a čisticí drogerie, občerstvení a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společnosti KAMPI OFFICE zákazníkovi na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická nebo právnická osoba, nikoliv spotřebitel.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti KAMPI OFFICE, nakupující v internetovém obchodě provozovaném společností KAMPI OFFICE, tj. na adrese obchod.kampioffice.cz pro podnikající fyzické nebo právnické osoby, které jí zašlou objednávku. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího na jejich smluvní vztah.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat v přiměřeném rozsahu bez souhlasu zákazníka. Potvrzením odeslání objednávky prodávajícímu, kupující potvrzuje, že byl s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek srozuměn a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. To platí i v případě jiného dokumentu, na jehož základě vzniká mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek vztah.

Obchodní reprezentanti, jakož i jiní zaměstnanci, vyjma vedoucích pracovníků prodávajícího, nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují rámec standardní nabídky, všeobecných obchodních podmínek nebo dílčích písemných smluv mezi stranou prodávajícího a kupujícího, které by tyto podmínky pozměňovaly. K podpisu smluv, které zásadním způsobem mění obsah těchto podmínek, je oprávněn pouze jednatel nebo zplnomocněný zástupce společnosti prodávajícího.

Veškeré vztahy mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

 

Objednávání zboží

Objednávka může být společnosti KAMPI OFFICE doručena:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného společností KAMPI OFFICE na internetových stránkách obchod.kampioffice.cz
 • E-mailem doručeným na elektronickou adresu: objednavky@kampioffice.cz
 • Telefonicky na centrálním telefonním čísle: +420 841 111 138
 • V písemné podobě zaslané poštou na adresu sídla společnosti KAMPI OFFICE, U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín

Zákazník je povinen v objednávce uvést tyto údaje:

 • Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu)
 • Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně otisk razítka zákazníka.
 • Objednávané zboží (kód produktu, název a množství)
 • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tato uvedena, má se za to, že zboží má být doručeno na adresu sídla/bydliště kupujícího)
 • Jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby (nebude-li tento uvedeno, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoliv jeho zaměstnanec)
 • Den doručení zboží, pokud je tento odlišný od všeobecných obchodních podmínek
 • Interní číslo objednávky či jiné rozlišení (nákladové středisko apod.), je-li stranou kupujícího vyžadováno.
 • Cenu zboží dle aktuálního katalogu nebo ceníku KAMPI OFFICE

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost KAMPI OFFICE se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti KAMPI OFFICE se objednávka považuje za úplnou.

Společnost KAMPI OFFICE potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky (s výjimkou e-shopu, kde doručením úplné objednávky je již kupní smlouva uzavřena), a to zejména v elektronické formě na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost KAMPI OFFICE povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží k dispozici skladem. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost KAMPI OFFICE zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost KAMPI OFFICE zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

Zákazník bere na vědomí, že společnost KAMPI OFFICE není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky nebo u něj vzniklo důvodné podezření, že nebude schopen dostát finančním závazkům plynoucím z uzavírané kupní smlouvy.

Telefonické hovory se společností KAMPI OFFICE mohou být monitorovány.

 

Kupní cena zboží

Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti KAMPI OFFICE. Aktuální elektronický katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz.

Závazná kupní cena zboží pro neregistrované zákazníky je určována dle aktuálního elektronického katalogu společnosti KAMPI OFFICE zveřejněného na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz.

Registrovaným zákazníkům vzniká právo na individuální kupní ceny, které se zobrazí po přihlášení do jejich uživatelského účtu na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz.

Zákazníkům, kteří nejsou plátci DPH nebo nejsou přihlášeni do registrované sekce se zobrazují ceny včetně DPH. Zákazníkům přihlášeným do svého uživatelského účtu a současně plátcům DPH, jsou ceny zboží uváděné v částkách bez DPH. V částkách bez DPH jsou rovněž uváděny ceny v ostatní písemné, ústní i elektronické komunikaci.

Kupní ceny a skladba sortimentu nejsou omezeny platností tištěného katalogu. Z toho důvodu průběžně reagují na cenové výkyvy a požadavky zákazníků.

Společnost KAMPI OFFICE si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to ve výjimečných případech, kdy se již objednané zboží přestalo vyrábět nebo dodávat nebo se výrazným způsobem navýšila jeho cena a kupující novou kupní cenu neakceptuje.

Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

 

Uzavření kupní smlouvy

Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti KAMPI OFFICE dochází k uzavření kupní smlouvy podle ustanovení § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Zákazník má povinnost, před odesláním objednávky, ověřit veškeré, v ní uvedené, údaje.

K uzavření kupní smlouvy dochází:

 1. okamžikem doručení úplné objednávky prodávajícímu za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
 2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu,
 3. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu.

 

Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží v případě bezhotovostního převodu na bankovní účet společnosti KAMPI OFFICE uvedený na daňovém dokladu.

V případě bezhotovostního převodu, nebo při online platbě platební kartou se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu společnosti KAMPI OFFICE, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností KAMPI OFFICE.

Kupní cena za zboží, které společnost KAMPI OFFICE na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který společnost KAMPI OFFICE zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího.

Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti KAMPI OFFICE podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností KAMPI OFFICE písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí bez dalšího nárok na případné slevy z kupní ceny poskytnuté mu společností KAMPI OFFICE a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Společnost KAMPI OFFICE si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti KAMPI OFFICE neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu kupní ceny před předáním nebo při předání zboží.

U zakázkové výroby (především v případě grafických prací, reklamních a marketingových předmětů či jinak upravených produktů dle specifikace zákazníka) je zpravidla vždy vyžadována zálohová platba. Výši zálohové platby určuje společnost KAMPI OFFICE. Zálohová platba je splatná před dodáním zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na zálohové faktuře. Finální množství produktů se odvíjí od výrobních či technických možností (tzv. výrobní dávky), která může představovat až cca 10% rozdíl mezi objednaným a vyrobeným počtem kusů. V případě, že množství vyrobených kusů bude větší než počet, který byl v rámci zálohové platby uhrazen, je zákazníkovi vzniklý rozdíl v kupní ceně vyfakturován a zákazník je povinen tento rozdíl uhradit.

Společnost KAMPI OFFICE vystaví a zašle zákazníkovi daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě ve formátu pdf, nejpozději následující den po expedici zboží, na e-mail zákazníka, poskytnutý při registraci. Při opakovaném dílčím plnění doručí společnost KAMPI OFFICE zákazníkovi daňový doklad (fakturu) po skončení smluvně definovaného období.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

 • označení a číslo faktury
 • číslo objednávky kupujícího
 • interní číslo kupujícího
 • název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v OR (soud, oddíl, č. vložky)
 • bankovní spojení prodávajícího
 • datum splatnosti kupní ceny
 • popis dodaného zboží a jeho množství
 • cenu bez DPH, DPH a celkem částku k úhradě
 • číslo příslušného dodacího listu

Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti KAMPI OFFICE), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost KAMPI OFFICE vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní (chybné) faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od data doručení opravené faktury zákazníkovi.

Daňové doklady (faktury) jsou zákazníkovi trvale přístupné od chvíle jejich vytvoření v informačním systému, rovněž v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE v zákaznické sekci, přístupné po přihlášení do uživatelského účtu. Zákazník tak má možnost neustálé kontroly, zda řádně a včas hradí své závazky.

 

Podmínky dodání zboží

Společnost KAMPI OFFICE dodá objednané zboží zákazníkovi na své náklady (s výjimkou objednávek pod stanovený limit pro doručení zdarma), na dohodnutou adresu v pracovní dny a v běžné pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne částku pro dopravu zdarma, je společnost KAMPI OFFICE oprávněná účtovat dopravné. Částka pro dopravu zdarma i výše dopravného je uvedená na stránkách obchod.kampioffice.cz/doprava-platba/. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky, nebo o její částečné plnění.

Není-li mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem dohodnuto jinak, dodá společnost KAMPI OFFICE objednané zboží, které má v dostatečném množství k dispozici skladem zpravidla následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že kupující doručí svou objednávku prodávajícímu v pracovní dny nejpozději do 15:00 hodin. Je-li objednávka doručena později, dodá společnost KAMPI OFFICE objednané zboží zpravidla o jeden pracovní den později.

Termín pro doručení zboží, které není k dispozici skladem, buď z důvodu, že je vyprodané s dostupností „Není skladem“ nebo se jedná o zboží, které je na objednávku s dostupností „Na objednávku“, zpravidla nepřesáhne pět až deset pracovních dnů. V těchto případech je zákazník o termínech informován nejpozději následující den po přijetí objednávky.

Termíny dodání zboží vyráběného na zakázku, nebo zboží, které není uvedeno v nabídce internetového obchodu na stránkách obchod.kampioffice.cz (vizitek, razítek, reklamních předmětů, apod…) se stanovují individuálně dohodou v závislosti na typu zboží a charakteru výroby.

Doručení zboží z objednávky zákazníka eviduje společnost KAMPI OFFICE v případě nedostupnosti některého z produktů do úplného vyřízení.

Při zvýšeném zájmu o některý z produktů s dostupností „Na objednávku“ nebo na žádost kupujícího, lze takový produkt přeřadit do standardní nabídky a mít ho pro potřeby zákazníka trvale k dispozici skladem.

Spolu s dodaným zbožím společnost KAMPI OFFICE vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník nebo jím pověřená kontaktní osoba jsou povinni při dodání zboží zkontrolovat a na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je společnost KAMPI OFFICE oprávněna odmítnout zboží kupujícímu předat nebo tuto skutečnost zohlednit při případné reklamaci.

Zákazník je povinen společnost KAMPI OFFICE neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost KAMPI OFFICE neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

Zákazník souhlasí s tím, že v případě nepřevzetí, odmítnutí převzetí nebo nevyzvednutí objednaného zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu tímto vznikne, a to zejména v podobě nákladů spojených s odesláním nebo doručováním objednaného zboží.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

 

Reklamace a záruční doba

Práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti KAMPI OFFICE za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Reklamační formulář je dostupný v elektronické podobě v sekci "Vrácení zboží a reklamace" internetového obchodu společnosti KAMPI OFFICE. Po vyplnění čísla dokladu, jehož se reklamační řízení týká a dalších nezbytných informací, může kupující prodávajícímu odeslat reklamační formulář on-line. Zákazník má v takovém případě rovněž přehled o průběhu vyřizování reklamace.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Společnost KAMPI OFFICE je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost KAMPI OFFICE v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi. Náklady na vrácení zboží na adresu prodávajícího hradí kupující. Společnost KAMPI OFFICE není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět prodávajícímu.

Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Pokud je záruční doba individuální, je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE v popisu konkrétního zboží.

Záruční doba, pokud vyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek, začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi nebo potvrzením dodacího listu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti KAMPI OFFICE, například předložit prodejní doklad (fakturu).

Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby nesmí být zboží jakkoliv upravováno, nesmí být porušeny ochranné prvky. V opačném případě záruka na zboží zaniká.

Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti KAMPI OFFICE,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky obchod.kampioffice.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 5 let od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na objednavky@kampioffice.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na dodávku zboží či služeb.

Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.  Více o cookies.

 

Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • převzetím zásilky adresátem,
  • odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě oprávněná osoba) zásilku převzít,
  • uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají vztahů souvisejících s nákupem zboží z nabídky internetového obchodu na adrese obchod.kampioffice.cz, tak i smluvních vztahů z běžné obchodní činnosti společnosti KAMPI OFFICE. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v elektronickém katalogu společnosti KAMPI OFFICE uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem sjednány individuálně.

Písemnou dohodou mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

Právní vztah společnosti KAMPI OFFICE a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

Pokud vztah mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023.

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. se sídlem U Kyjovky 4507/7a, 695 01 Hodonín, IČO: 25344170, DIČ: CZ25344170 (dále jako „společnost KAMPI OFFICE“ nebo „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „zákazník“ nebo „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz (dále jen „internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na dodávky zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu, (dále jen „zboží“), které není určeno výhradně pro firemní zákazníky, tedy právnické a fyzické osoby, které zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti.

Tyto všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro fyzické nebo právnické osoby (spotřebitele), které společnosti KAMPI OFFICE zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku, a které nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu.

Potvrzením odeslání objednávky prodávajícímu, kupující potvrzuje, že byl s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek srozuměn a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. To platí i v případě jiného dokumentu, na jehož základě vzniká mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek vztah.

Obchodní reprezentanti, jakož i jiní zaměstnanci, vyjma vedoucích pracovníků prodávajícího, nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují rámec standardní nabídky, všeobecných obchodních podmínek nebo dílčích písemných smluv mezi stranou prodávajícího a kupujícího, které by tyto podmínky pozměňovaly. K podpisu smluv, které zásadním způsobem mění obsah těchto podmínek, je oprávněn pouze jednatel nebo zplnomocněný zástupce společnosti prodávajícího.

Veškeré vztahy mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Zboží dodávané společností KAMPI OFFICE není bez předchozího písemného souhlasu společnosti KAMPI OFFICE určeno k dalšímu prodeji.

 

Objednávání zboží

Objednávka může být společnosti KAMPI OFFICE doručena pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz.

Zákazník je povinen v objednávce uvést tyto údaje:

 • Svoji identifikaci, tj. název či jméno a příjmení, adresu dodání, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)
 • Objednávané zboží (kód produktu, název, množství, cena)
 • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být doručeno na adresu bydliště kupujícího)
 • Den doručení zboží, pokud je tento odlišný od všeobecných obchodních podmínek

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost KAMPI OFFICE se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti KAMPI OFFICE se objednávka považuje za úplnou.

Společnost KAMPI OFFICE neprodleně potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost KAMPI OFFICE povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží k dispozici skladem. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost KAMPI OFFICE zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost KAMPI OFFICE zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

Zákazník bere na vědomí, že společnost KAMPI OFFICE není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky nebo u něj vzniklo důvodné podezření, že nebude schopen dostát finančním závazkům.

Telefonické hovory se společností KAMPI OFFICE mohou být monitorovány.

 

Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společnosti KAMPI OFFICE či písemným potvrzením zákazníka, že akceptuje návrh společnosti KAMPI OFFICE na dodání alternativního plnění.

Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje, nebude prostřednictvím internetového obchodu umožněno.

 

Kupní cena zboží a platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

V kupní ceně jsou zpravidla započítány náklady na obalový materiál a balné.

Kupní cena zboží je stanovena dle aktuálních cen uvedených na stránkách internetového obchodu na adrese obchod.kampioffice.cz. V případě, že došlo ke změně kupní ceny a tato změna ještě není zobrazena na stránkách internetového obchodu, je společnost KAMPI OFFICE povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odsouhlasit nebo objednávku stornovat. Pokud se zákazník nevyjádří, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Základní kupní cena společnosti KAMPI OFFICE je veřejně přístupná na stránkách internetového obchodu, bez nutnosti předchozí registrace. Zákazník tak má neustálý přehled o základních kupních cenách i kompletní nabídce sortimentu.

Registrovaným zákazníkům vzniká právo na individuální kupní ceny, které se zobrazí po přihlášení do jejich uživatelského účtu na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE na adrese obchod.kampioffice.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to ve výjimečných případech, kdy se již objednané zboží přestalo vyrábět nebo dodávat nebo se výrazným způsobem navýšila jeho cena a kupující novou kupní cenu neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

platební kartou, platebním tlačítkem

bankovním převodem předem

dobírkou – hotovostní úhradou přepravci

Kupní ceny a skladba sortimentu nejsou omezeny platností tištěného katalogu. Z toho důvodu průběžně reagují na cenové výkyvy a požadavky zákazníků.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího. Kupující může zboží převzít výhradně po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

 

Podmínky dodání zboží

Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 13 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 13. hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.

Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží nejpozději do 30 dnů od obdržení objednávky zákazníka, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:


Zásilkovna

Společnost Zásilkovna s.r.o. doručuje zásilky na svá výdejní místa zpravidla následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilkovna kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou, ve které mu sdělí heslo nutné pro převzetí zásilky. Od získání hesla má kupující 7 dnů na převzetí své zásilky.

Kurýr GLS dodání do vlastních rukou

Společnost GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.) doručuje zásilky zpravidla následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zboží předáváme dopravci nejpozději druhý pracovní den po objednávce. Při převzetí bude kupujícímu zaslán e-mail s číslem balíku, na jehož základě je možné sledovat balík na adrese gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek. V době vánoční sezóny může dopravce termín doručení zásilky o několik dní prodloužit. Řidiči může kupující zaplatit v hotovosti.

Společnost KAMPI OFFICE neodpovídá za prodlení, ke kterému došlo v průběhu doručování na straně Zásilkovny či GLS.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Společnost KAMPI OFFICE vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi zašle na zákazníkem poskytnutý e-mail. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.

Zákazník souhlasí s tím, že v případě nepřevzetí, odmítnutí převzetí nebo nevyzvednutí objednaného zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu tímto vznikne, a to zejména v podobě nákladů spojených s odesláním nebo doručováním objednaného zboží.

V případě dodání zboží, které je alkoholickým nápojem, je zákazník povinen předložit společnosti KAMPI OFFICE, případně komukoli, kdo bude toto zboží pro společnost KAMPI OFFICE doručovat, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti k ověření skutečnosti, že je zákazník starší 18 let. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a společnost KAMPI OFFICE je oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

Práva a povinnosti společnosti KAMPI OFFICE a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti KAMPI OFFICE za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti KAMPI OFFICE za vady zboží zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Reklamační formulář je dostupný v elektronické podobě v sekci "Vrácení zboží a reklamace" internetového obchodu společnosti KAMPI OFFICE. Po vyplnění čísla dokladu, jehož se reklamační řízení týká a dalších nezbytných informací, může kupující prodávajícímu odeslat reklamační formulář on-line. Zákazník má v takovém případě rovněž přehled o průběhu vyřizování reklamace.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či dodáním nové věci bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samotného výkonu svého povolání, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti KAMPI OFFICE. Zboží musí být společnosti KAMPI OFFICE zákazníkem zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy společnosti KAMPI OFFICE. Odstoupení od smlouvy je možné učinit rovněž prostřednictvím internetového formuláře společnosti KAMPI OFFICE Formulář odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti KAMPI OFFICE. V takovém případě potvrdí společnost KAMPI OFFICE zákazníkovi jeho přijetí neprodleně po jeho obdržení.

Společnost KAMPI OFFICE je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost KAMPI OFFICE v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Společnost KAMPI OFFICE není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět prodávajícímu. Společnost KAMPI OFFICE je oprávněna vrácenou kupní cenu přiměřeně snížit, pokud v důsledku nakládání zákazníka se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, došlo ke snížení hodnoty tohoto zboží.

Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné 14 denní lhůtě se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu obchod.kampioffice.cz.Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost KAMPI OFFICE před uzavřením smlouvy poučila spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti KAMPI OFFICE a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, pokud jej zákazník porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej zákazník porušil.

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti KAMPI OFFICE v popisu konkrétního zboží. Daňový doklad prodávajícího slouží jako záruční list.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti KAMPI OFFICE, například předložit prodejní doklad (fakturu).

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost KAMPI OFFICE a zákazník nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nebude lhůta dodržena, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Reklamaci je třeba uplatnit ihned poté, co se vada výrobku projeví. Neoznámí-li kupující vadu věci bez zbytečných odkladů, nárok na uplatnění reklamace zaniká.

Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby nesmí být zboží jakkoliv upravováno, nesmí být porušeny ochranné prvky. V opačném případě záruka na zboží zaniká.

Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou od skutečné reálné barvy.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pokud zákazník udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zpracování pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek a benefitů, může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu objednavky@kampioffice.cz. Neposkytnutí nebo odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na dodávku zboží či služeb.

Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.  

 

Informační povinnost prodejce

Podle § 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Pokud si spotřebitel přesto přeje tyto informace získat, může se obrátit na výrobce daného produktu, který je vždy uváděn.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu obchod.kampioffice.cz osobami, které při nákupu zboží nejednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Písemnou dohodou mezi společností KAMPI OFFICE a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

Právní vztah společnosti KAMPI OFFICE a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

Pokud vztah mezi společnosti KAMPI OFFICE a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO: 00020869, tel.: 296 366 360, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: https://www.coi.cz/, nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 00409871, tel.: 261 263 574, e-mail: scs@konzument.cz, internetová adresa: https://www.konzument.cz/, které jsou příslušné k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím. Spotřebitelský spor lze řešit též prostřednictvím platformy EU pro řešení spotřebitelských sporů on-line, která je dostupná zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023.

Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout