|  

Náhradní plnění za OZP, povinný registr MPSV

Zákaznická linka 841 111 138
Co znamená náhradní plnění?

Co znamená náhradní plnění?

dle § 81 zákona č. 435/2004 (v platném znění) ...

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, což představuje za každého 25. zaměstnance, povinnost zaměstnávat i 1 OZP (osobu se zdravotním postižením).

(2) Tuto povinnost zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo 
  3. odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c)

(3)    Zaměstnavatelé zdravotně postižených ZZP mohou pro účely splnění uvedené povinnosti poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného OZP zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen "limit") a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem.

Náhradní plnění – co tento pojem znamená?

Náhradním plněním se rozumí nahrazení zákonné povinnosti spoluprací se zaměstnavateli zdravotně postižených dle odstavce 2) písm. b). Vypočítá se …

a) zaměstnávání v pracovním poměru (OZP = ZCELKEM / 25)
b) odebírání výrobků nebo služeb nebo zakázek od ZZP - zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců (PdleB = OZP x 7 x PMM)
c) odvod invalidní daně do státního rozpočtu (PdleC = OZP x 2,5 x PMM)

ZCELKEM = celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele
OZP = počet zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
PdleB = výpočet podle bodu B se provádí 7mi násobkem mzdy PMM
PdleC = výpočet podle bodu C se provádí 2,5 násobkem mzdy PMM
PMM = průměrná měsíční mzda za 1 - 3 čtvrtletí roku (zveřejněná ČSÚ ve 4 čtvrtletí každého roku)

Namodelujte si situaci ve Vaší firmě - kalkulačka náhradního plnění zde.

Úspora na náhradním plnění

Náhradní plnění představuje nejvýhodnější způsob plnění zákonné povinnosti, kterou snadno spočítáme, pokud od celkového objemu spolupráce, odečteme odvod invalidní daně do státního rozpočtu PdleB - PdleC. Procentuálně lze vyjádřit podílem odvodu invalidní daně a objemu spolupráce se zaměstnavateli zdravotně postižených, tedy PdleC / PdleB * 100, resp. 2,5 / 7 * 100 = 35,7%. Náhradní plnění tak představuje téměř 40% slevu, na případném odvodu invalidní daně, kterou si odběratelé defacto mohou odpočítat od cen. Toto zvýhodnění má zaměstnavatelům zdravotně postižených kompenzovat jejich sníženou konkurenceschopnost.

  nákupní cena marže prodejní cena
zaměstnavatel osob se zdravotním postižením 1.000 Kč 50% 1.500 Kč
nejlepší nadnárodní dodavatel na této planetě 1.000 Kč 10% 1.100 Kč

Na příkladu je vidět až 400 Kč rozdíl mezi prodejními cenami obou typů dodavatelů v neprospěch zaměstnavatele zdravotně postižených. Při finanční úspoře za náhradní plnění, které představuje 35,7% - dojde ke snížení prodejní ceny 1.500 Kč - 35,7% = 964 Kč. Dostaneme tedy výslednou cenu nižší, než jaké jsou nákupní možnosti obou dodavatelů. Marže uváděné v příkladu jsou navíc jen ilustrativní - v praxi bývá situace často opačná - tedy že velká firma = má i velké náklady, tím pádem pracuje i s vyšší marží, aby je pokryla.

Odkazy na platnou legislativu:

V roce 2017 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 206/2017 Sb., která změnila zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s účinností od 01.10.2017.