|  

Garance, jistoty - písemná smlouva

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - garance a záruky

Náhradní plnění - garance a záruky

KAMPI OFFICE s.r.o. náhradní plnění jen nenabízí, ale také poskytuje. Jaké záruky Vám nabízí?

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o.

 1. je ryze českým výrobcem a velkoobchodem.
 2. od svého založení v roce 1997 je zaměstnavatelem více než 60 % osob se zdravotním postižení a není tak účelově založeným subjektem pro účely náhradního plnění.
 3. od roku 2003 je dobrovolným členem Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením v ČR (zde).
 4. má sjednanou písemnou dohodu o uznání zaměstnavatele OZP na chráněném trhu práce dle §78 s ÚP s platností od 13.04.2021 (zde), a je tedy kvalifikovaným dodavatelem, který náhradní plnění může poskytovat.
 5. nezabývá se jinou činností než tou, která bezprostředně souvisí s předmětem jeho podnikání, oblastí kancelářských potřeb.
 6. náhradní plnění poskytuje napřímo a zakázky plní pouze za pomoci svých technických a lidských zdrojů.
 7. nerealizuje přefakturaci pro jiný subjekt nebo třetí osobu.
 8. v oblasti náhradního plnění poskytuje plný servis a odborné poradenství.
 9. vydané faktury v rámci náhradního plnění automaticky hlásí do 30 dnů od jejich uhrazení do povinné evidence náhradního plnění na stránkách MPSV.
 10. zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnává ve výrobě, ve skladu a expedici, kde se tito přímo podílí na plnění zakázek. Lze je kdykoliv navštívit a s nimi se osobně setkat.
 11. zaměstnanci nepracují mimo pobočky zaměstnavatele, na částečné úvazky, dohodu či živnostenské oprávnění. Nejsou odměňováni formou poukázek, ale pracují na pracovištích, která jsou přizpůsobena jimi vykonávané práci (bezbariérový přístup, speciální technické prostředky, přizpůsobení strojů...).
 12. vyrábí kvalitní produkty, na které získala ochrannou známku Práce postižených, jež je udílena pod záštitou programu Česká kvalita.
 13. všechna důležitá potvrzení vydaná Úřadem práce jsou transparentně zveřejněna v sekci www stránek „ke stažení“ nebo zde.
 14. sjednává dvoustranné písemné garanční smlouvy, v nichž se zavazuje k poskytnutí konkrétního objemu náhradního plnění.
 15. ve všech atributech podniká plně v souladu s morálními a etickými principy.

Vzájemnou spolupráci lze marketingově zviditelnit buď individuální formou dle přání zákazníka nebo formou certifikátu. Ten zasíláme na vyžádání nebo automaticky odběratelům, se kterými máme sjednanou garanční smlouvu. Tento certifikát dokládá, že se přímo podíleli na snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Marketingové zviditelnění spolupráce - certifikát věrnému odběrateli Marketingové zviditelnění spolupráce - dopis věrnému odběrateli

MOŽNOST UZAVŘENÍ GARANČNÍ SMLOUVY

Písemná smlouva představuje jedinou možnost, jak lze získat s určitostí náhradní plnění v požadovaném objemu. Bez písemného závazku vázaného na konkrétní objem spolupráce není možné objem náhradního plnění hlídat, rezervovat, ani vymáhat případnou škodu, která by z jeho neposkytnutí vznikla. Jak uvádí MPSV – pro předcházení případných sporů v této oblasti, je odběratelům doporučováno, aby dodavatelům stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, prostřednictvím smluvního ujednání. Bližší informace naleznete přímo na stránkách MPSV.

Smluvní objem, který vyčleníme, budeme až do posledního dne roku rezervovat konkrétnímu zájemci. Po rozdělení celkové kapacity nebudeme schopni nadále náhradní plnění poskytovat. Pokud bychom vkládali do povinné evidence veškeré faktury zákazníků průběžně, aniž bychom měli objem předem zarezervován, byla by naše kapacita vyčerpána již začátkem roku a řada našich odběratelů by již v průběhu roku musela hledat nové dodavatele.

V čem se naše smlouva liší od ostatních?

 • je plně v souladu se zákonem i platnou legislativou
 • (garantujeme správnost znění i vymahatelnost)
 • je pouze dvoustranná – včetně práv a povinností z toho plynoucích
 • (nefiguruje v ní jiný subjekt nebo třetí osoba)
 • nikde se v ní nehovoří o navýšení cen, o provizi nebo něčem podobném
 • (náhradní plnění poskytujeme zdarma)
 • její platnost je vždy jeden rok (nelze prolongovat)
 • (každý rok se mění podmínky výpočtu)
 • platnost je prodloužena až do konce ledna roku následujícího
 • (neskončí dříve, nežli bude uzavřen předchozí rok)
 • je z naší strany nevypověditelná
 • (nemůžeme ji vypovědět například v říjnu)
 • neobsahuje žádné obchodní a dodací podmínky jiného subjektu
 • (garantujeme tedy veškerá práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí)

Sjednáním písemné garanční smlouvy získáte 100% a definitivní jistotu, že Vám náhradní plnění bude ve sjednaném objemu (případně vyšším) skutečně poskytnuto. Jak bylo uvedeno, od chvíle podpisu až do poslední vteřiny daného roku Vám bude smluvní objem garantován a nebudeme jej tak schopni nabídnout jinému zájemci. I proto upozorňujeme na sankční ujednání, které je ve smlouvě zakotvené pro případ neplnění tohoto objemu. Minimální objem spolupráce, ke kterému jsme schopni se smluvně zavázat, je 100 tis. Kč bez DPH, konkrétní objem je na Vás. Nejpozději do konce měsíce srpna lze smluvně sjednaný objem (pouze v odůvodněných případech!) a po vzájemné domluvě dodatečně upravit.

Máte-li o garanci zájem, prosíme o zaslání následujících informací:

 • IČ společnosti či organizace
 • Počet zdravotně postižených, které si potřebujete s námi nahradit
 • Předpokládaný objem, který chcete u nás rezervovat
 • Jméno a kontaktní údaje na odpovědnou (pověřenou) osobu

Smlouva není podmínkou pro zahájení spolupráce ani pro poskytnutí náhradního plnění. Budeme-li mít volné kapacity, náhradní plnění Vám rádi poskytneme.

Požadavky prosím zasílejte na adresu: np@kampioffice.cz
Máte-li jakékoliv dotazy ke smlouvám nebo platné legislativě, kontaktujte nás 603 118 519.