Náhradní plnění

Povinnost zaměstnavatelů dle § 81 Zákona o zaměstnanosti

§ 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (v platném znění), jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená, přibližně za každou 25 osobu musí zaměstnavatel zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Zaměstnavatel může dle zákona takovou povinnost splnit:

  1. zaměstnáním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
  2. spoluprací s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50 %
  3. odvést příspěvek do státního rozpočtu

nebo kombinovat všechny uvedené způsoby.

Plnění povinnosti dle bodu b) je nazýváno tzv. náhradním plněním. Zaměstnavatelé jej mohou využít v případě, že nemohou nebo nechtějí osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

Kdo může poskytnout Náhradní plnění

Náhradní plnění je možnost spolupráce s dodavatelem, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce (zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců).

Celkový objem náhradního plnění, který může uznaný zaměstnavatel poskytnout všem svým odběratelům v daném roce, je limitován zákonem. Zákon uvádí, že se jedná o 28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je uveden Seznam všech dodavatelů náhradního plnění, včetně Ročního limitu. Čím vyšší je Roční limit (realizovatelný objem náhradního plnění v daném roce), tím vyšší počet osob se zdravotním postižením dodavatel zaměstnává.

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni

Dohoda o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle §78 - aktuální (od 13.04.2021)

Jak splnit zákonnou povinnost pomocí Náhradního plnění

Náhradní plnění je dle zákona definováno jako „odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům“.

Odebrat je nutné takové množství, aby cena za odebrané výrobky, služby nebo uzavřené zakázky bez DPH odpovídala 7násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, a to za 1. - 3. čtvrtletí daného kalendářního roku. Počet osob, který si může odběratel započítat, nesmí být vyšší než skutečný počet zaměstnanců dodavatele.

Velmi důležitou roli hraje úhrada. Nestačí jen odebrat potřebný objem náhradního plnění v daném roce, je zde také podmínka úhrady, a to nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Neuhrazené, byť odebrané výrobky, služby či zakázky, není možné do náhradního plnění započítat.

Údaje o poskytnutém plnění musí být dodavatelem nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené ministerstvem práce a sociálních věcí. O tomto vložení přijde zákazníkovi notifikační e-mail, který musí pověřená osoba povinného zaměstnavatele do 14 dní potvrdit, jinak dodavatelem vložené plnění nebude ÚP evidováno jako uskutečněné. K ročnímu hlášení se již nemusí dokládat dílčí přehledy plnění. Pro kontrolní orgány je zásadní evidence náhradního plnění u MPSV.

Více informací viz.

https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-k-aplikaci-evidence-nahradniho-plneni

Přihlášení do aplikace Evidence náhradního plnění:

https://www.mpsv.cz/cas/login

Oznamovací povinnost

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je uložena povinnost do 15. února písemně ohlásit místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Na internetu lze vyplnit elektronický formulář a zaslat jej Úřadu práce ČR.

https://www.uradprace.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu

Náhradní plnění nebo invalidní daň?

Náhradní plnění představuje nejvýhodnější způsob plnění zákonné povinnosti. Snadno jej spočítáme, pokud od celkového objemu spolupráce, odečteme odvod invalidní daně do státního rozpočtu. Procentuálně to lze vyjádřit podílem odvodu invalidní daně a objemu spolupráce se zaměstnavatelem OZP, tedy OID / OS * 100, resp. 2,5 / 7 * 100 = 35,7%. Náhradní plnění tak představuje více než 35% slevu, na případném odvodu invalidní daně.

 

Co znamená náhradní plnění ZDARMA?

Náhradní plnění je často zneužíváno formou tzv. přefakturace. Firma X nabídne obchodní spolupráci v rámci náhradního plnění, ale nesplňuje podmínky pro poskytnutí takového plnění. Vypomůže si tedy tak, že objednávku „přefakturuje“ přes jinou firmu Y, která podmínky splňuje. Tato přefakturace však nikdy není zadarmo. Jde o pouhý „administrativní krok“, který však zatíží výslednou cenu objednávky.

Jen opravdový zaměstnavatel uznaný na chráněném trhu práce je schopen nabídnout náhradní plnění „zdarma“, bez příplatku za provedenou přefakturaci.

Proč by nám to nemělo být jedno?

Cílem takto nastavené legislativy je zvýšit zaměstnanost znevýhodněné skupiny osob se zdravotním postižením a dát jim možnost uplatnit se na trhu práce. Společensky zodpovědné firmy volí pro obchodní spolupráci přímého dodavatele náhradního plnění. Mohou si totiž být jisté, že takto nejlépe podpoří znevýhodněnou skupinu osob na trhu práce.

A jak zjistíte, zda je firma přímý dodavatel náhradního plnění nebo jde jen o „přefakturaci“?

Nejjednodušším způsobem je kontrola fakturace. Za výrobky či služby by měla fakturovat vždy firma, u které bylo plnění objednáno. Přímý dodavatel náhradního plnění nemá nikdy důvod k fakturaci pod jménem jiné firmy.

A co na přefakturaci říká Ministerstvo práce a sociálních věcí?

„Možnost plnit povinný podíl odebíráním výrobků od zaměstnavatelů specializujících se na zaměstnávání OZP byla do zákona o zaměstnanosti zavedena se záměrem podpořit odbyt výrobků zaměstnavatelů OZP a tím zvýšit zaměstnanost této cílové skupiny. Případy (způsoby plnění), které zaměstnanost OZP nezvyšují, jsou v rozporu s účelem sledovaným právní úpravou.

Vzhledem k výše uvedenému a zejména k praktickým poznatkům o některých formách plnění povinného podílu, kdy dochází k odchýlení od smyslu a cíle právní úpravy obsažené v § 81 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zaměstnanosti, připraví MPSV zpřesnění právní úpravy této problematiky tak, aby byly vyloučeny pochybnosti o tom, za jakých podmínek je možné plnit tzv. povinný podíl prostřednictvím odebírání výrobků a služeb.

V současné době jsou realizovány kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce zaměřené na danou problematiku, přičemž v případě, kdy dojde k porušení právních předpisů je takové jednání sankčně postihováno včetně případného předávání podnětů dalším orgánům (živnostenské úřady, finanční úřady, orgány činné v trestním řízení).“

Celé znění Stanoviska si můžete přečíst na adrese

https://www.mpsv.cz/web/cz/stanovisko-mpsv-k-81-odst.-2-pism.-b-zakona-c.-435-2004

Odpovědnost v případě neplnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek

Dle § 139 a 140 zákona o zaměstnanosti se zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zaměstnat OZP ve výši povinného podílu. Pokud nejsou dodávky realizovány v souladu se zákonnými podmínkami, nemůže si takové dodávky odběratel započítat pro účely plnění povinného podílu. Z toho vyplývá, že za to, zda je plněn povinný podíl formou odběru výrobků či služeb řádným způsobem odpovídá odběratel. Odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena. Pro předcházení případných sporů v této oblasti však lze doporučovat odběratelům, aby stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání (písemných smluv), a to včetně sankcí.

Písemná smlouva

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o. svým zákazníkům nabízí možnost uzavření písemné smlouvy s podmínkami spolupráce ohledně náhradního plnění.

Pro naše zákazníky znamená písemná smlouva zejména záruku poskytnutí a rezervace požadovaného objemu náhradního plnění. Nemůže se tedy stát, že by na konci roku došlo k vyčerpání kapacity objemu ze strany dodavatele a odmítnutí plnění. Současně je tak zajištěna odpovědnost dodavatele za poskytování správných údajů do Evidence NP, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu.

Písemná smlouva je garancí pro zaměstnavatele a je platná po dobu jednoho kalendářního roku. Minimální objem spolupráce, který lze smluvně ujednat, je 100 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že Vám bude smluvní objem garantován až do konce daného roku, není možné jej poskytnout či nabídnout jinému zájemci. Z tohoto důvodu bylo nezbytné ve smlouvě také ukotvit sankční ujednání pro případ neplnění tohoto objemu. Nejpozději do konce měsíce srpna však lze smluvně sjednaný objem (v odůvodněných případech) a po vzájemné domluvě dodatečně upravit.

Máte-li o garanci formou písemné smlouvy zájem, prosíme o zaslání požadavku na adresu:

np@kampioffice.cz

Smlouva není podmínkou pro zahájení spolupráce ani pro poskytnutí náhradního plnění. Budeme-li mít volné kapacity, náhradní plnění Vám rádi poskytneme.Veškeré informace ohledně náhradního plnění, včetně dalších podrobností, lze najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu-ozp

https://www.mpsv.cz/web/cz/stanovisko-mpsv-k-81-odst.-2-pism.-b-zakona-c.-435-2004Odkazy na platnou legislativu:

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

https://www.mpsv.cz/aktualni-zneni

Kalkulačka náhradního plnění

Spočítejte si orientačně, jak můžete jako firma ušetřit s náhradním plněním.

Preferujete temný režim? Zapnout
Používáte temný režim. Vypnout