|  

GDPR, nařízení EU, ochrana osobních údajů

Zákaznická linka 841 111 138
GDPR

GDPR

KAMPI OFFICE IMPLEMENTOVAL USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ GDPR

těší nás vzájemná spolupráce a respektujeme vaše osobní údaje. O jejich zabezpečení se nemusíte obávat. Abychom mohli vaše údaje ochránit ještě účinněji, implementovali jsme ustanovení nařízení GDPR.  Vzhledem k tomu, že se legislativa neustále vyvíjí, rádi bychom vám vysvětlili, za jakým účelem a za jakých podmínek můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a jaká práva máte.

GDPR

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabývá účinnosti 25. května 2018.

SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ OSOBA

Správcem vašich osobních údajů je společnost KAMPI OFFICE s.r.o., se sídlem Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín, IČ: 25344170, DIČ: CZ25344170, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27532.Správce údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@kampioffice.cz.  

PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?  

osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely předpokládané nařízením, a to především v souvislosti s naším obchodním vztahem:  

a) k plnění smlouvy,  
b) k nabízení našich produktů nebo služeb,
c) pro marketingové a reklamní účely,
d) k provádění kroků za účelem vedení obchodních vztahů,
e) ke kontaktování nebo reakci na žádost za použití metod elektronické komunikace (e-mail, telefon).  

PRÁVNÍ DŮVODY  

V závislosti na typu údajů můžeme osobní údaje zpracovávat z jednoho nebo více níže uvedených právních důvodů, které jsou uvedeny v článku 6 odst. 1 Nařízení:  
• oprávněný zájem;
• váš souhlas, je-li zapotřebí;  
• právní povinnost nebo oprávnění.

TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje související s uzavřením a vedením obchodních vztahů a poskytováním údajů o našich produktech nebo službách, například: jméno, příjmení, název vaší společnosti nebo název zaměstnavatele, telefonní číslo, místo doručení produktů, IČ, DIČ a další údaje vyplývající z právních požadavků nebo pro něž jste udělili svůj souhlas.

ZABEZPEČENÍ, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Správce údajů je povinen se vynasnažit ochránit osobní údaje, které přechovává, před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, pozměněním, nezákonným zveřejněním, užitím nebo zpřístupněním použitím fyzických, technických a organizačních opatření splňujících platné právní předpisy. Vaše osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům pouze v případě, že to právní předpisy umožňují. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny:

• zaměstnancům správce údajů,
• orgánům veřejné správy, které mohou vaše osobní údaje obdržet na základě zvláštního právního předpisu.

VAŠE PRÁVA  

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům u správce údajů;  
  • požadovat, aby správce údajů provedl opravu vašich osobních údajů;
  • požadovat, aby správce údajů provedl výmaz vašich osobních údajů;
  • požadovat, aby správce údajů omezil zpracování vašich osobních údajů;
  • omezit zpracování svých osobních údajů („právo být zapomenut“)
  • přenos vašich osobních údajů;  
  • podat stížnost k dozorovému úřadu.  

Budete-li chtít využít výše uvedených práv, kontaktujte prosím společnost KAMPI OFFICE s.r.o. e-mailem na adrese gdpr@kampioffice.cz nebo jiným způsobem uvedeným v bodě SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE s jasným uvedením svého požadavku.

Vaše osobní údaje mohou být uloženy pouze po dobu odůvodněnou účelem uvedeným v bodě vysvětlujícím PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE. Doba, po kterou budou data zpracovávána, často souvisí s předpisy upravujícímu promlčení.